+371 67324146

Erasmus+ ir Eiropas Savienības programma izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā. Erasmus+ programma sniedz starptautiskās sadarbības un mobilitātes iespējas skolu izglītības, profesionālās izglītības, augstākās izglītības un pieaugušo izglītības jomā. Erasmus+ programmas prioritātes periodam no 2021. līdz 2027.gadam ir iekļaušana un daudzveidība, digitālā pārveide, vide un klimatu pārmaiņu novēršana un līdzdalība demokrātiskajos procesos.

Erasmus+ KA2

Projektu komanda
Sandra Bidzāne

Projektu vadītāja
Tālr. 22307262
sandra.bidzane@rvt.lv

Liena Ādamsone

Projektu vadītāja
Tālr. +371 29366551
liena.adamsone@rvt.lv

Anastasija Pāpe

Projektu vadītāja
tālr. 29938481
anastasija.pape@rvt.lv

Zaiga Kriķe

Projektu vadītāja
tālr. 28809475
Zaiga.Krike@rvt.lv

Projekta mērķis: uzlabot izglītības procesu profesionālās izglītības iestādēs, apmainoties ar labo pieredzi un sadarbojoties projekta partneru profesionālās izglītības iestādēm,  veidojot uz nākotni orientētu izglītību. 
Mērķa auditorija: pedagogi, administrācijas darbinieki, audzēkņi. 
Projekta rezultāts: ziņojums par iegūtajiem risinājumiem un labo pieredzi.

Liena Ādamsone,
 tālr. +371 29366551
e-pasts: liena.adamsone@rvt.lv

Projekta mērķis: izstrādāt e- mācību materiālus,  profesionālo terminu vārdnīcu elektroautomobīļu jomā (CZE, ENG un LV valodā), un piedalīties Etwinning projektā|”Zaļo tehnoloģiju nākotnes skola”. 

Mērķa auditorija: audzēkņi, profesionālo mācību priekšmetu un angļu valodas pedagogi. 

Projekta rezultāti:

1. e- mācību materiāli; 
2. profesionālo terminu vārdnīca. 

Liena Ādamsone,
 tālr. +371 29366551
e-pasts: liena.adamsone@rvt.lv

Projekta mērķis: izstrādāt sociālās/izglītības e-mācību platformu: Social-Vet 4.0 un izveidot pedagoģiskās datora mācību spēles, lai audzēkņi ar mācīšanās grūtībām varētu mācīties programmēt.  

Mērķa auditorija: Audzēkņi ar mācīšanās grūtībām, viņu vecāki, pedagogi, eksperti.

Projekta rezultāti: sociālās/izglītības e-mācību platformas izveide: Social-Vet 4.0 un 

pedagoģiskās datora mācību spēles izstrāde. 

Sandra Bidzāne
Tālr. +371 22307262
sandra.bidzane@rvt.lv

čehu partneru mājas lapā par projektu, var atrast čehu spēles https://skolahostivar.cz/erasmus/

Projekta mērķis: uzlabot fotogrāfiju digitālās restaurācijas kompetences un veicināt caurviju prasmju apguvi projekta mērķgrupām: profesionālo izglītības iestāžu pedagogiem un audzēkņiem, Eiropas bibliotekāriem, muzeju darbiniekiem, arhivāriem, kolekcionāriem. 

Mērķa auditorija: profesionālo izglītības iestāžu pedagogi un audzēkņi, bibliotekāri, muzeju darbinieki, arhivāri, kolekcionāri.

Projekta rezultāti:

 1. e- mācību platforma, kas paredzēta profesionālo izglītības iestāžu pedagogiem un audzēkņiem, Eiropas bibliotekāriem, muzeju darbiniekiem, arhivāriem, kolekcionāriem, lai uzlabotu digitālās restaurācijas kompetences; 
 2. Mācību semināri t.sk. mācības attālināti, projektu mācības klātienē un darba vidē balstītas mācības;  
 3. Rokasgrāmata par fotogrāfiju kolekciju digitālās atjaunošanas metodēm un posmiem.

 

Sandra Bidzāne
Tālr. +371 22307262
sandra.bidzane@rvt.lv

Projekta mērķis: Izstrādāt ilgtspējīgas mācību metodes. 

Mērķa auditorija: pedagogi,  audzēkņi. 

Projekta rezultāti:

1. Projekta mājas lapas izveide;
2.Ilgtspējīgu mācību metožu izstrāde.

Projekta mājaslapa: https://grinned.rvt.lv/lv/

Anastasija Pāpe
Tālr. +371 29938481
anastasija.pape@rvt.lv

The project aims to integrate the game technologies (gamification) to the existing programming subjects in VET. Nowadays we are using this integration for programming subjects to Minecraft and experimenting with the exercises and group work in order to receive much more efficiently to STEM. The project is tend to be innovative because we will learn vocational subjects while playing (coding) but at the same time following the training program. Programming, computer networks, operating systems, computer graphics and other vocational subjects will be taught in the Minecraft Education Edition (main item for doing this project) environment. 

Target audience: teachers and students. 

Results: 1.) Unified “Developmet basics” distance learning ready programme for VET; 2.)Training Kit for Teachers – teaching materials for teachers 

Project webpagehttps://sway.office.com/5c0epRmeyqnYzxro 

Liena Ādamsone, tel. +371 29366551e-mail: liena.adamsone@rvt.lv 

Projekta mērķis ir izstrādāt jaunu, kombinētu, strukturizētu un universālu profesionālās izglītības  modulāro programmu datortīklu administratoriem, kuru sākotnēji varētu izmantot Baltijas valstīs un vēlāk pielāgojot jauno modulāro programmu varētu izmantot arī Eiropas Savienībā.

Mērķa auditorija: pedagogi, audzēkņi.

Projekta rezultāts: izstrādāta jauna profesionālās izglītības modulārā programma datortīklu administratoriem.

Liena Ādamsone,
 tālr. +371 29366551
e-pasts: liena.adamsone@rvt.lv

Projekta mērķis ir izveidot psiholoģiskā atbalsta programmu, kas būs pieejama visiem Latvijas skolotājiem bez maksas digitālā platformā e-vidē.

Mērķa auditorija: pedagogi

Projekta rezultāti ir izveidota bezmaksas skolotāju psiholoģiskā atbalsta digitāla programma Dzīvesspēks Skolotājam, kurā skolotāji varēs saņemt regulāras tiešsaistes konsultācijas, dalīties ar pieredzi atbalsta grupā, iepazīties ar psiholoģiskos pētījumos balstītiem video formāta vingrinājumiem.

Zaiga Kriķe
tālr. 28809475
Zaiga.Krike@rvt.lv

Projekta mērķis: ir noteikt iespējamos risinājumus jauno pedagogu piesaistīšanai un esošo pedagogu motivācijas palielināšanai profesionālajās izglītības iestādēs.

Mērķa auditorija: pedagogi, administrācijas darbinieki.

Projekta rezultāts:  Kopsavilkums par iegūtajiem risinājumiem un labo pieredzi – kā uzlabot pedagogu motivāciju un samazināt pedagogu trūkumu profesionālajās izglītības iestādes konkrētās nozarēs.

Liena Ādamsone,
 tālr. +371 29366551
e-pasts: liena.adamsone@rvt.lv

Projekta mērķis: izstrādāt kvalitatīva izglītības procesa grafisko modeli un apkopot rokasgrāmatā efektīvākos digitālos mācību rīkus, instrumentus, platformas, kā arī efektīvākās metodes un pieejas klātienes mācību procesa organizēšanai. Digitālā rokasgrāmata būs brīvi pieejama ikvienam interesentam.

Mērķa auditorija: pedagogi, administrācijas darbinieki.

Projekta rezultāti:

 1. Projekta mājas lapas izveide un uzturēšana.
 2. Ziņojuma izstrāde par veikto aptauju rezultātiem.
 3. Rokasgrāmatas izveide.
 4. Trīs īstermiņa personāla mācību pasākumi
 5. izstrādāta komunikācijas un izplatīšanas stratēģija.
 6. organizēta noslēguma konference Latvijā.
 7. četras starpvalstu projektu partneru sanāksmes.
 8. Sadarbība ar citām profesionālās izglītības iestādēm valsts līmenī.
Projekta mājas lapas adresi: https://btl.rvt.lv/lv/ 
 

Liena Ādamsone,
 tālr. +371 29366551
e-pasts: liena.adamsone@rvt.lv

Projekta mērķis: projekta īstenošanas laikā, sadarbojoties divām profesionālās izglītības iestādēm un nevalstiskajai organizācijai, veicināt izpratni par videi draudzīgu uzvedību un darbību šādās tautsaimniecības nozarēs: sabiedriskā ēdināšana, būvniecība un elektroenerģija. 

Mērķa auditorija: pedagogi, administrācijas darbinieki, audzēkņi un sabiedriskās ēdināšanas, būvniecības un elektroenerģijas nozaru darbinieki. 

Projekta rezultāti: 

1. Pro-ekoloģiskās uzvedības piemēru kopuma izveide darbavietā šādās nozarēs: ēdināšana, būvniecība un elektroenerģija. 

2. “Zaļo” transporta līdzekļu izmantošana, projekta aktivitāšu īstenošana, izmantojot ekoloģiskās metodes. 

3. Videi draudzīga darbinieka sertifikāta izstrāde. 

4. Ekoloģisko prasmju līmeņa paaugstināšana, veicinot uzvedības izmaiņas individuālajās vēlmēs un ieradumos. 

1. projekta mērķis ir izstrādāt jaunu stratēģiju un profesionālās izglītības mācību programmu mazumtirdzniecības nozares speciālistu sagatavošanai, iekļaujot mazumtirdzniecībā nepieciešamas jaunās digitālās,  zaļās jeb videi draudzīgas saimniekošanas un darbošanās prasmes, kā arī būt elastīgiem mainīgajos apstākļos. Tas palīdzēs sagatavot jaunus talantīgus speciālistus mazumtirdzniecības nozarē, izmantojot jaunas mācību programmas profesionālajās izglītības iestādēs, augstākajās izglītības iestādēs, kā arī izmantot darba vidē balstītas mācības.

2. projekta mērķis ir radīt jaunas stratēģiskas pieejas un sadarbību, lai izveidotu konkrētus prasmju attīstības risinājumus – gan īstermiņā, gan vidējā termiņā – konkrētās ekonomikas nozarēs, kurās tiek īstenota nozīmīga Eiropas prasmju programmas darbība ilgtspējīgai konkurētspējai un sociālajam taisnīgumam.

3. projekta mērķis: Pamatojoties uz pierādījumos balstītu praksi, attīstīt no jauna radušās un veidojošās prasmes un profesiju profilus. Īstenot to ar “Blueprint Alliances” atbalstu starpvalstu izglītības programmās un prasmju apguves satura izstrādē/dizainā un ieviešanā, kā arī mācību un prasmju apguves metodoloģijās, tādā veidā, lai to varētu apgūt ātrā veidā gan reģionālā, gan vietējā līmenī daudzās jaunajās profesijās, kas tik strauji veidojas un rodas no jauna. 

4. projekta mērķis: Priekšlikumos jāiekļauj profesionālās tālākizglītības programmu izstrāde, lai risinātu cilvēku darbspējas vecumā aktuālās vajadzības pēc prasmēm. Priekšlikumos jāiekļauj arī jaunu profesiju attīstība, saistītās kvalifikācijas, kurām būtu jāaptver EKI 3. līdz 5. līmenis un terciārais līmenis EKI 6. līdz 8. līmenis. Turklāt priekšlikumos būtu jāiekļauj saistītu galveno mācību programmu un izglītības programmu izstrāde, kas nodrošinās iespējas iegūt šīs kvalifikācijas.

Mērķa auditorija: profesionālo izglītības iestāžu un vidējās izglītības iestāžu audzēkņi, augstskolu studenti, kā arī pieaugušie izglītojamie (pārkvalificēšana, prasmju un zināšanu pilnveidošana)

Projekta rezultāti:

 1. Izstrādāta Eiropas mazumtirdzniecības prasmju stratēģija;
 2. Izveidota mācību programma projekta mērķa grupām;
 3. Mikro akreditācija atzīta ES līmenī un sertifikācija katrai mācību programmai un mācību kursam;
 4. Izstrādāta inovatīva, uz mācību rezultātiem orientēta modulāra profesionālās izglītības mācību programma;
 5. Izveidoti mācību materiāli un metodes, kā arī to aprobācija mācību stundās;
 6. Organizētas mācības pedagogiem, lai sekmētu veiksmīgu jauno mācību programmu ieviešanu;
 7. Četru profesionālo izglītības mācību programmu testēšana astoņās dažādās projekta partneru valstīs;
 8. Izveidota komunikāciju stratēģija ES mērogā, lai veicinātu projekta rezultātu izplatīšanu;
 9. Izstrādāta Eiropas mazumtirdzniecības prasmju platforma jeb mājas lapa (Skills4Retail.eu);
 10. Noorganizēta Eiropas mazumtirdzniecības konference;
 11. Izstrādāta un īstenota ES mēroga komunikācijas kampaņa, lai veicinātu mazumtirdzniecības pievilcību;
 12. Izveidota ilgtspējas stratēģija.

Projekta mājaslapa: https://btl.rvt.lv/lv/

Liena Ādamsone,
 tālr. +371 29366551
e-pasts: liena.adamsone@rvt.lv

ERASMUS+ KA2 aktualitātes

Blended teaching and learning in VET schools

Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centrs
Iveta Balule, izglītības metodiķis
e-pasts: iveta.balule@rvt.lv

VET modules transformation to hybrid digital learning type and programming subject gamification for EU learners

The future VET-teacher

An enhancement of the educational process in VET institutions

Ecofriendly worker 1.0

I code future

Transport of the future, sustainable transport, electromobility, education for the future

Digitization, Digital Restoration and Presentation of old photographs

GrInnED- Green innovation: Make education sustainable!

Tools and techniques for a better choice of profession

Skolotāja Dzīvesspēks

Projektu arhīvs

Projekta mērķis ir izveidot pilnīgu programmatūru, ko kopīgi izmantotu visi dalībnieki, kas piedalās mobilitātes iniciatīvās, lai pienācīgi pārvaldītu dažādos pieprasītos administratīvos, koordinācijas, uzraudzības, novērtēšanas un ziņošanas uzdevumus, samazinot operatīvo slogu un ļaujot koncentrēties par mobilitātes pieredzes kvalitāti un konsekvenci.

Mērķa auditorija ir nosūtītāju iestāžu iekšējais personāls, uzņēmēju iestāžu iekšējais personāls, uzņēmumu personāls, kas uzņem mobilitāti un mobilitātes dalībnieki

Sasniedzamais rezultāts/rezultāti ir izveidot mobilitātes pārvaldības rīku.

Sandra Bidzāne
Tālr. 22307262
sandra.bidzane@rvt.lv

Projekta mērķis ir izstrādāt, pārbaudīt un ieviest mācīšanas un mācīšanās metodes, lai uzlabotu dialogu starp millennium, post millennium paaudzēm un vecāku paaudžu skolotājiem un darba devējiem.

Mērķa auditorija: pedagogi, administrācija

Projekta rezultāti:

 • Pedagogu apmācības, pieredzes apmaiņa;
 • Pētījums;
 • Jaunu metožu izstrāde;
 • Projekta mājas lapas izveidošana;
 • Ieteikumu un galveno secinājumu apkopošana.

Liena Ādamsone,
 tālr. +371 29366551
e-pasts: liena.adamsone@rvt.lv

Projekta mērķis izveidot mācību materiālus un mācību programmas izstrādi droniem.

Mērķa auditorija ir tehnikuma audzēkņi

Projekta rezultāti ir mācību materiāli, pašpiedziņas transportlīdzekļu simulācijas moduļa izstrāde, mācību platformas izstrāde.

Sandra Bidzāne
Tālr. 22307262
sandra.bidzane@rvt.lv

Pievienojies mūsu aktualitātēm