+371 67324146

Privātuma politika

Uzticība un drošība ir mūsu prioritāte!

Šī privātuma politika sniedz informāciju par to, kā Rīgas Valsts tehnikums (turpmāk – Tehnikums) veic fizisko personu datu apstrādi. Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz datu subjektu – fizisku personu, kuru var tieši vai netieši identificēt.

Tehnikums rūpējas par fizisko personu datu aizsardzību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27. aprīļa Regulu Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula; turpmāk – Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika attiecas uz:

 • fiziskajām personām – Tehnikuma pakalpojumu saņēmējiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras veic fizisku personu datu apstrādi saistībā ar Tehnikumam noteikto funkciju un uzdevumu izpildi vai pakalpojumu sniegšanu;
 • Tehnikuma potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem darbiniekiem;
 • Tehnikuma potenciālajiem, esošajiem un bijušajiem audzēkņiem;
 • Tehnikuma un tā pasākumu apmeklētājiem un korespondences ar Tehnikumu iesniedzējiem un saņēmējiem;
 • Tehnikuma dienesta viesnīcas potenciālajiem, esošajiem un bijušajiem viesiem.
 • Tehnikuma ēdnīcas un bibliotēkas apmeklētājiem;
 • Tehnikuma kora esošajiem un bijušajiem dalībniekiem;
 • Tehnikuma pārvaldīto sociālo tīklu profilu apmeklētājiem;
 • zvanu veicējiem uz Tehnikuma tālruņiem un zvanu saņēmējiem;
 • garāmgājēji, kuru dati tiek apstrādāti, izmantojot videonovērošanu Tehnikuma teritorijā.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

 1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas Valsts tehnikums, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 1C, Rīga, LV-1010, tālrunis: (+371) 67324146, e-pasts: kanceleja@rvt.lv.
 2. Tehnikums ir Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esoša profesionālās izglītības iestāde.
 3. Tehnikums ir profesionālās izglītības iestāde, kas īsteno profesionālās izglītības studiju programmas, kā arī piedalās darba tirgus un citos ar profesionālo izglītību saistītos projektos un pētījumos. Tehnikums darbojas saskaņā ar profesionālās izglītības iestāžu darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, Tehnikuma nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem.

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

 1. Kontakta e-pasts saziņai par personas datu apstrādes un aizsardzības jautājumiem: datuaizsardziba@rvt.lv. Minētā e-pasta adrese nav domāta ziņu un informācijas pieprasījumiem (datu subjekta informācijas pieprasījumiem) par konkrētas fiziskās personas datu apstrādi Tehnikumā. Šādā gadījumā Jums jāraksta uz e-pasta adresi: kanceleja@rvt.lv.

Personas datu apstrādes un aizsardzības principi

 1. Tehnikums, apstrādājot personas datus, ievēro šādus principus:
 • apstrādā personas datus likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā;
 • apstrādā personas datus adekvāti, atbilstīgi un tikai tos, kas nepieciešami apstrādes nolūku sasniegšanai;
 • apstrādā personas datus tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus;
 • personas datus glabā ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā;
 • apstrādā tikai precīzus personas datus, un ja tas būs nepieciešams, tos atjauninās;
 • vāc personas datus tikai konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāku apstrādi neveiks ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā, izņemot, ja tas būs nepieciešams, lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktās funkcijas un pienākumus.

Personas datu apstrādes mērķi

 1. Tehnikums var apstrādāt personas datus papīra vai elektroniskā formātā, telefoniski, vai veicot videonovērošanu. Personas datu apstrādi var veikt Tehnikuma darbinieks vai kāds no Tehnikuma apstrādātājiem, ar ko Tehnikumam ir noslēgts līgums. Tehnikums apstrādā personas datus tam noteikto funkciju un uzdevumu izpildei, kā arī Tehnikuma pakalpojumu sniegšanai, lai:
 • atbilstoši normatīvajiem aktiem nodrošinātu Tehnikuma pakalpojumu izpildi, norēķinus, kā arī lai sagatavotu un noslēgtu līgumus un pierādītu to noslēgšanas faktu, nodrošinātu līgumu saistību izpildi un izpildes kontroli;
 • nodrošinātu saziņu ar audzēkņiem, viņu likumiskajiem pārstāvjiem, uzņēmējiem un citām publiskām vai privātām personām (t.sk. izmantojot Tehnikuma interneta vietnes);
 • sniegtu informāciju publiskām un privātām personām un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
 • novērstu likumpārkāpumus un mēģinājumus tādus izdarīt, kā arī, lai atklātu likumpārkāpumus, identificētu nodarīto kaitējumu, zaudējumus un personas, kas tos izdarījušas (tiek veikta videonovērošana);
 • nodrošinātu un uzlabotu Tehnikuma sniegto pakalpojumu kvalitāti un nodrošinātu Tehnikuma tiesisko interešu aizsardzību;
 • citos nolūkos, informējot personas, par kurām fizisko personu datu apstrāde tiek veikta.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

 1. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Regulas 6.panta 1.punkta b), c) un e) apakšpunkts, proti:
 • apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
 • apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu (noteikti ārējos normatīvajos aktos – likumos, Ministru kabineta noteikumos un Tehnikuma saistošajos noteikumos);
 • apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;
 • datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem datu apstrādes nolūkiem;
 • apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai;
 • veicot videonovērošanu, Tehnikums apstrādā personas datus pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu – lai nodrošināšana, noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana, īpašuma aizsardzība, iekšējās kārtības nodrošināšana, pārziņa vai trešo personu interešu aizsardzība aizskāruma gadījumā un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzība.
 1. Tehnikumam ir šādas leģitīmās intereses:
 • Tehnikumā nodrošinātās izglītības kvalitātes nodrošināšana un uzlabošana;
 • Tehnikuma atpazīstamības nodrošināšana un iestādes tēla veidošana;
 • Tehnikumā personāla lojalitātes un cieņas pret Tehnikumu nodrošināšana un veidošana;
 • Tehnikuma īstenotās finanšu pārvaldības nodrošināšana un pilnveide;
 • Pozitīvas un uz attīstību vērstas vides veicināšana un nodrošināšana Tehnikumā;
 • Pārliecināšanās par datu subjekta identitāti pirms līguma slēgšanas.
 1. Tehnikums apstrādā datus, ievērojot konfidencialitātes prasības un nodrošinot Tehnikuma rīcībā esošo datu drošību. Tehnikums izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi datiem, to izpaušanu vai cita veida neatbilstošu datu apstrādi.
 2. Tehnikums izmanto samērīgas un atbilstošas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu apstrādātos datus. Īstenotie drošības pasākumi tiek pārskatīti un pilnveidoti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
 3. Tehnikuma darbinieki, kuri veic personas datu apstrādi, ir apmācīti, lai veiktu tiesisku un godprātīgu personas datu apstrādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

 

Personas datu kategorijas

 1. Tehnikums, īstenojot šīs privātuma politikas 6.punktā noteiktos personas datu apstrādes mērķus, galvenokārt, apstrādā šādas fizisko personu datu kategorijas:
 • identifikācijas dati (piemēram, vārds, uzvārds, personas kods);
 • kontaktinformācija (piemēram, deklarētā vai faktiskā dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese);
 • finanšu dati (piemēram, bankas konts);
 • video novērošanas dati (personas attēls (izskats), personas attēla ieraksta vieta, personas attēla ieraksta laiks (datums, laiks, ieraksta sākums un beigas));
 • citas personas datu kategorijas, kuru apstrādi nosaka ārējie normatīvie akti.

Personas datu glabāšanas ilgums

 1. Tehnikums drīkst glabāt un apstrādāt fizisko personu datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem personas datu apstrādei:
 • dati ir nepieciešami noteikto mērķu sasniegšanai;
 • Tehnikumam pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • ir spēkā fiziskās personas piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
 1. Videonovērošanas ieraksti tiks glabāti periodu, kas nepārsniedz 1 mēnesi, ja vien attiecīgajā videoierakstā netiks atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas, iespējami, palīdzēs Tehnikumam vai trešajām personām nodrošināt to tiesiskās intereses. Šajā gadījumā, attiecīgais videoieraksts var tikt izgūts un saglabāts līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim.
 2. Pēc glabāšanas perioda beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti, ja vien saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepastāvēs pienākums Tehnikumam tos glabāt.

 

Personas datu nodošana

 1. Tehnikums var nodot fizisko personu datus publiskām un privātām personām, kurām tos izpaust ir Tehnikuma tiesības vai pienākums saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai līgumiem, vai saņemot personas skaidru un nepārprotamu piekrišanu.
 2. Nododot fizisko personu datus, Tehnikums nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, ievērošanai.
 3. Tehnikuma rīcībā esošie personas dati netiek nodoti trešajām valstīm bez attiecīga tiesiskā pamata.

 

Fotoattēlu, audio un video vizuālo fiksāciju veikšana

 1. Lai informētu personas par Tehnikuma darbību un notiekošajām aktivitātēm, var tikt veikta foto attēlu, video, audio un audiovizuāla fiksācija.
 2. Tehnikums informāciju par fotoattēlu, video, audio un audiovizuālo fiksāciju veikšanu publiskos pasākumos sniedz preses relīzēs, paziņojumos par plānoto pasākumu, uzrakstos pasākumu norises vietās vai citādi, atkarībā no pasākuma rakstura.
 3. Gadījumos, kad personas datu apstrādei nepieciešama personas (datu subjekta) sniegta piekrišana, Tehnikuma darbinieks vai tās pilnvarots pārstāvis var lūgt personas atļauju, lai fiksētu foto attēlu, audio, video vai audiovizuālā formā un šīs fiksācijas publiskošanai. Ja šajā situācijā persona ļauj veikt foto attēlu, audio, video vai audiovizuālu fiksāciju un to publiskot, tikt lūgts personas piekrišanu noformēt rakstiski ja tas ir vienīgais tiesiskais pamats personas datu apstrādei.
 4. Tehnikums uzņemtos foto attēlus, audio, video un audiovizuālās fiksācijas var izvietot interneta vietnēs, presē un citos masu informācijas līdzekļos, Tehnikuma informatīvajos izdevumos, prezentācijās, tai skaitā drukātajos materiālos, sociālo tīklu profilos, informatīvajos ekrānos pilsētvidē u.c.

 

Datu subjekta tiesības

 1. Datu subjektam ir tiesības vērsties pie Tehnikuma kā pie personas datu apstrādes pārziņa, un lūgt sniegt informāciju par savu personas datu apstrādi, kā arī, ja tas ir atbilstoši normatīvo aktu normām, lūgt savu personas datu labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret savu personas datu apstrādi.
 2. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu šādā veidā:
 • rakstveida formā klātienē Tehnikuma telpās, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (piemēram, pasi vai ID karti), jo datu subjektam ir pienākums sevi identificēt;
 • elektroniskā pasta veidā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu. Šajā gadījumā, tiek prezumēts, ka datu subjekts ir sevi identificējis, ar pieprasījuma iesniegšanu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Vienlaicīgi, Tehnikums saglabā sev tiesības šaubu gadījumā pieprasīt datu subjektam papildus informāciju, ja Tehnikums uzskata to par nepieciešamu;
 • izmantojot pasta sūtījumu. Šajā gadījumā atbilde tiks sagatavota un nosūtīta, izmantojot ierakstītu vēstuli, tādejādi nodrošinoties, ka trešās personas nevarēs saņemt šo sūtījumu. Vienlaicīgi, Tehnikums saglabā sev tiesības šaubu gadījumā pieprasīt datu subjektam papildus informāciju, ja Tehnikums uzskata to par nepieciešamu.
 1. Saņemot datu subjekta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu saskaņā ar Regulas 15. – 22. pantu, Tehnikums izvērtē, vai pieprasījumā ietvertais lūgums ir apmierināms vai arī pastāv kādi Regulā un citos normatīvajos aktos noteiktie izņēmumi, kad datu subjekta pieprasījums nav apmierināms.
 2. Ja personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir datu subjekta sniegta piekrišana, datu subjektam ir tiesības atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei, taču tas neietekmē to apstrādes darbību likumību, kas veiktas tad, kad piekrišana bija spēkā.
 3. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību par iespējams nelikumīgu viņa personas datu apstrādi Tehnikumā vai Datu valsts inspekcijā.