+371 67324146

Dagnija Vanaga
PIKC Rīgas valsts tehnikums direktore

RVT vairāk nekā izglītība!

RVT īsteno trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa izglītības programmas, metodiskā centra un ārpus formālās izglītības sistēmas iegūtās profesionālās kompetences novērtēšanas funkcijas, nodrošina valsti ar kvalificētiem speciālistiem.
RVT tiek īstenots mērķtiecīgs darbs, lai virzītu audzēkņu izziņas un pašizveidošanās darbību, lai viņi aktualizētu sabiedrībā dominējošās kultūras vērtības un darba tikumu, lai tehnikums audzēkņiem ir ne tikai zināšanu sniedzējs, bet arī garīgo un morālo vērtību veidotājs.
RVT rosina jauniešus aktīvai un radošai darbībai savas skolas, novada/pilsētas un valsts sabiedriskajā un kultūras dzīvē, apkārtējās vides izzināšanā un sakopšanā, nodrošinot audzēkņiem praktiskas iespējas iesaistīties tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā un saglabāšanā. 

Vīzija

Tehnikums ir Eiropas prasībām atbilstoša profesionālās izglītības iestāde.

Misija

Tehnikums ir Eiropas prasībām atbilstoša tehnikuma darbības pamatuzdevums ir garantēt izglītojamiem iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un profesionālu kompetenci.

Stratēģija

Tehnikums īsteno valsts interesēm atbilstošu ilgtermiņa izglītības politiku, radot bāzi pamatotām pārmaiņām profesionālajā izglītībā.

Mērķis

celt profesionālās izglītības prestižu jaunatnes vidū un veicināt izglītojamo vēlmi iegūt kvalitatīvu profesionālo izglītību.

Uzdevumi

  • nodrošināt apstākļus izglītojamo karjeras izaugsmei un harmoniskai attīstībai, izglītojamo cilvēkresursu, sociālo un identitātes resursu paplašināšanai;
  • aktualizēt esošās un ieviest jaunas mācību programmas atbilstoši sabiedrības prasībām;
  • pilnveidot materiāli tehnisko bāzi, mācību procesa metodisko un organizatorisko nodrošinājumu.

Rīgas Valsts Tehnikuma himna

Latviju mīlot un piepildot!

Dziesmas autors:
Vārdu autors: 
Izpilda: 

Latviju mīlot un piepildot! 

Es vēlos būt, es vēlos būt Ozols dzimtajā zemē,
Es vēlos būt, es vēlos būt Zobens Pērkonam rokā!

No Daugavas sidrabu smelt.
Un Gauju savaldīt Eju lūgt, eju lūgt, eju lūgt,
Mīļai Mārai svētību lūgt.

Es vēlos būt, es vēlos būt Liepa dzimtajā zemē,
Es vēlos būt, es vēlos būt Ugunskurs Līgo rītā Dziļjūriņas gudrību smelt,
Kā pļava ziedēt un zelt.
Eju lūgt, eju lūgt, eju lūgt,
Mīļai Mārai svētību lūgt.

Piedziedājums
Ar gaismu šo dienu piepildīt,
Mīļus vārdus draugiem pasacīt,
Ar dziesmām debesis saviļņot, Latviju mīlot un piepildot.

Un meiteni, kuru šeit satiku,
Naktīs valsi ar viņu vēl dejoju,
Sirdī cieši, cieši to glabāšu Kā savu vienīgo Latviju.

Kad dosimies plašā pasaulē,
Zvans pēdējais izskanēs,
Bet zinu, ka dziļi dvēselē,
Man skola vēl palīdzēs

Piedziedājums
Ar gaismu šo dienu piepildīt,
Mīļus vārdus draugiem pasacīt,
Ar dziesmām debesis saviļņot, Latviju mīlot un piepildot.

Pievienojies mūsu aktualitātēm

Tehnikuma struktūrvienības

Tehnikuma filiāles un tajās pieejamās programmas ir visā Latvijā

Krāslavas teritoriālā struktūrvienība

Aronsona iela 3, Krāslava, Krāslavas pilsēta, LV-5601

Limbažu teritoriālā struktūrvienība

Adrese: Zeļļu iela 9, Limbaži, LV-4001
Tālrunis: +371 64070188
e-pasts: limbazi@rvt.lv