PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

esfjg1

Eiropas Savienības fondu darbības programmas ‘’Izaugsme un nodarbinātība’’ 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa ‘’Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros’’pasākuma ‘’Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros’’ projekta ‘’Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros’’ (vienošanās Nr.7.2.1.2./15/I/001) Rīgas Valsts tehnikums piedāvā apgūt:
Profesionālās pilnveides izglītības programma

Izglītības programma Plānotais mācību ilgums Iepriekšējā izglītība Programmas apraksts
Mazābiznesa organizēšana. 160 stundas. Piesakies tiešsaistē! 19.10.2020. - 14.12.2020. Pilna vai daļēja pamatizglītība Izglītības procesa rezultātā izglītojamos bez priekšzināšanām iepazīstināt ar biznesa vides mikro un makro faktoriem, biznesa motivācijas un idejas sakarību, biznesa plānu struktūru un izstrādes nepieciešamību. Izglītības programmu beidzot, izglītojamais ir apguvis nepieciešamās prasmes informācijas analīzē un izmantošanā, biznesa plāna izstrādē, ideju analizēšanā un īstenošanā.

Profesionālās pilnveides izglītības programmu mācībās var iesaistīties jaunieši:
1. vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot);
2. kuri nemācās (izņemot vakarskolā, tālmācībā vai Augstskolu likumā minētajās nepilna laika studiju programmās);
3. ir nenodarbināti.

Stipendijas apmērs vienam izglītojamam 5 euro par vienu mācību dienu, nepārsniedzot 115 euro mēnesī, ja izglītojamam nav neattaisnotu mācību stundu kavējumu.

Pieteikšanās mācībām:
1. Elektroniski tiešsaistē.
2. Klātienē, iepriekš piesakoties pa tālruni +371 28809496 .

Jauniesu garantija uznemsana 2019 01

25. septembrī projekta 8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika tradicionālais karjeras attīstības atbalsta pasākums “Dzelzceļa diena”.

Pasākuma laikā Dzelzceļa nodaļas audzēkņi tikās ar darba devējiem un nozares speciālistiem ar mērķi stiprināt audzēkņu interesi par izvēlēto profesiju. Šogad savos karjeras veiksmes stāstos dalījās divi VAS “ Latvijas dzelzceļš” pārstāvji: Tehniskās inspekcijas Satiksmes drošības nodaļas Kustības saimniecības vecākais tehniskais inspektors Romāns Uzlovs un Elektrotehniskās pārvaldes vadītāja vietnieks attīstības jautājumos Sergejs Belijs, kuri ir arī tehnikuma absolventi.

Mūsu valstī pēdējo 10 gadu laikā ir pieaudzis to jauniešu īpatsvars, kuri pēc pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības iegūšanas turpina mācības profesionālās izglītības iestādēs. Tajā pat laikā tiek attīstītas arī īsā cikla profesionālās izglītības programmas un veiktas mērķtiecīgas investīcijas pieaugušo izglītības attīstībā. Tas ir veicinājis vidējas kvalifikācijas speciālistu ienākšanu darba tirgū un kopumā ļāvis mazināt prognozēto darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma neatbilstību.
Balstoties uz apjomīgiem ERAF un ESF ieguldījumiem, ir izveidota moderna infrastruktūra, mācību vide un mūsdienīgs mācību satura piedāvājums. Latvijas profesionālajā izglītībā tika pilotētas un ieviestas vērienīgas pārmaiņas un ir ievērojami pieaudzis profesionālās izglītības prestižs. Par to liecina ne vien audzēkņu pozitīvais novērtējums aptaujās, bet arī konkurence vairākās programmu grupās.

 skillsl

Vairāk informācijas skatīt šeit.

2020. gada 15. un 16. septembrī norisinājās nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss SkillsLatvia2020. Tehnikumu šajā konkursā pārstāvēja GK4-1 grupas audzēknis Linards Andersons, kas konkursā ieguva 1.vietu.

Konkursā piedalījās audzēkņi no Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas, VSIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas un Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma.

Gatavošanos šim konkursam tehnikumā sākām jau 2019. gada novembrī, kad Linards Andersons izcīnija 1.vietu tehnikuma profesionālās meistarības konkursā “Pārdošanas eksperts” un ieguva tiesības startēt nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursā SkillsLatvia2020.

Konkursa pirmajā dienā konkursa dalībniekiem bija jāsagatavo prezentācija un jāpārdod Noras Ikstenas grāmata "Mātes piens". Otrajā dienā konkursa dalībniekiem bija nepieciešams parādīt savas pārdošanas prasmes, izmantojot angļu valodas zināšanas. Konkursa uzdevumi bija produkta izpēte, prezentācijas sagatavošana un prezentēšana, veikala iekārtošana un produkta pārdošana (lomu spēles ar klientiem), kā arī lietišķā sarakste.

Konkursa dalībniekus vērtēja žūrija:

Iveta Liniņa - mārketinga un pārdošanas vadības speciāliste un Biznesa augstskolas Komercdarbības katedras asociēta profesore;

Iveta Ozola- SIA "Grāmatu nams Valters un Rapa" valdes locekle;

Jana Romānova - Estere “Nature Cosmetics” īpašniece.

Konkursanti ir ierindojušies sekojošās pozīcijās:

1. Linards Andersons – PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” - 92,51 punkti;

2. Ieva Līga Kajaka – Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola - 72,53 punkti;

3. Rūdolfs Kristiāns Kozlovskis – VSIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums - 68,42 punkti;

4. Aivita Urķe – Jēkabpils Agrobiznesa koledža - 64,54 punkti;

5. Patrīcija Čiekure – Kandavas Lauksaimniecības tehnikums - 55,63 punkti.

Paldies skolotājai Anastasijai Soloveičikai par atbalstu, Valsts izglītības attīstības aģentūrai un SkillsLatvia. Labākie jaunie profesionāļi varēs turpināt dalību konkursā EuroSkills2020 Austrijā 2021. gada janvārī.

Latvijas Reitingi