PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

2019. gadā no 21. līdz 22. februārim Lietuvas pilsētā Kauņa notika Erasmus+ KA2 projekta ”GoScience” (Nr.2017-1BG01-KA201-036209) trešā partneru sanāksme. Tikšanās bija veltīta diskusījām par sasniegtajiem rezultātiem, tika pārrunātas sekojošās aktivitātes:

 • Radošas pedagoģiskas pieejas izpēte, kas vērsta uz izpratnes uzlabošanu ;
 • Metodika, kā uzlabot izpratni dabaszinātņu izglītībā vidusskolās;
 • Pētījumi par zinātniskajiem tematiem un koncepcijām, kas jāiekļauj tiešsaistes mācīšanas un mācīšanās platformā;
 • Radošo pedagoģisko rīku (metodes) izstrāde tiešsaistes platformā iekļaujamām zinātnes koncepcijām (zinātniskie jēdzieni) par katru zinātnes (bioloģijas, fizikas, matemātikas, ķīmijas) tēmu.

Kā arī pārunātas turpmākās aktivitātes:

 • Pētījumi par zinātniskajiem tematiem un koncepcijām, kas jāiekļauj tiešsaistes mācīšanas un mācīšanās platformā;
 • Radošo pedagoģisko rīku izstrāde tiešsaistes platformā iekļaujamām zinātnes koncepcijām par katru zinātnes tēmu;
 • Tiešsaistes mācīšanas un mācīšanās platforma, lai uzlabotu izpratni mācīšanās un mācību zinātnēs;
 • Izveidoto ISP testēšana un novērtēšana.

GoScience projekta partneriem bija iespēja apspriest visas detaļas, kurām jāpievērš uzmanība saistībā ar projekta aktivitātēm, vienoties par izpildes termiņiem, kā arī apmainīties ar savu pieredzi un izstrādātajiem pedaģoģijas rīkiem (metodēm).

Projekta ideja ir izstrādāt metodiku un pedagoģiskos instrumentus dabaszinātņu mācīšanai un apguvei, galveno uzmanību pievēršot izglītības satura saskaņotībai ar audzēkņu izpratnes modeli. Tas ļaus dabaszinībām skolās būt motivējošākām, atvērtākām un audzēkņiem uzņemties lielāku atbildību par savu mācību procesu. Instrumenti un metodoloģija apvienos labāko no vairākām pedagoģiskajām pieejām un koncentrēsies uz izpratni, kā arī vērsta uz pedagoga lomu un audzēkņu motivāciju.

Projekta mērķis:

 • attīstīt jauniešu kultūras izpratni dabaszinātņu priekšmetos (matemātikā, fizikā, ķīmijā, bioloģijā), kā arī veicināt audzēkņu radošumu, tādējādi padarot zinātniskos mācību priekšmetus saprotamākus un ar lielāku iespējamību tās īstenot reālajā dzīvē.
 • radīt intelektuālus produktus, kas ļaus mācīt un apgūt zinātni jebkurā skolā, neskatoties uz mācību programmām, skolas veidu utt.

Pagājušajā gadā no 22. līdz 26. oktobrim Bulgārijas pilsētā Vidina notika Erasmus+ KA2 projekta “GoScience” (Nr.2017-1-BG01-KA201-036209) apmācības, kurās piedalījās Rīgas Valsts tehnikuma personāls: Projekta nodaļas vadītāja Sandra Bidzāne, Audzēkņu servisa nodaļas izglītības metodiķe Rebeka Grīnfelde, Ķīmijas un tehnoloģijas nodaļas izglītības metodiķe Madara Pētersone un pedagoģe Elita Kazakēviča. Šīs apmācības temats bija “Zinātnes izglītības izpratnes uzlabošana”, un to norīkoja projekta koordinējošais partneris “ZinevArt Technologies”.

Pirmās mācību dienas tēmas bija izpratne, rakstpratība, leksikas nozīme zinātnē un tas, kādas pieejas var izmantot studentu izpratnes uzlabošanai. Norisinājās diskusija arī par radošuma līmeni skolotāju apmācībā. Tika secināts, ka tajā jāizmanto imitācija, variācijas, kombinācija, transformācija un oriģināls darbs, kas palīdz skolotājiem izstrādāt kritērijus, lai novērtētu savu audzēkņu radošuma līmeni, pašiem attīstot dabaszinātņu pedagoģiskos rīkus. Nākamās dienas bija vērstas uz praktiskiem pasākumiem, lai skolotāji varētu izmēģināt pieejas un instrumentus, kas izstrādāti GoScience projekta ietvaros. Skolotāju apmācības laikā, kas bija vērsta uz eksaktās izglītības izpratnes uzlabošanu, dalībnieki izstrādāja spēles, izmantojot teātra pieeju, kuras skolotāji spēlēja paši un kuras var izmantot klasē, lai vizualizētu, iekļautu tajās studentus un labāk izprastu zinātniskās koncepcijas. Tāpat tika izstrādāti pedagoģiskie instrumenti dabaszinātņu apguvei un kritēriji, pēc kuriem vērtēt skolēnu radošumu.

Liela daļa mācību tika veltīta “Modeļa metodei”, ko izmantot izpratnes uzlabošanai mācību procesā, radošuma veidiem un līmeņiem. Notika diskusijas par modeļu metodes īpatnībām, salīdzinot to ar piemēru un eksperimentu izmantošanu mācību procesā, un kāpēc šī metode dažreiz darbojas labāk par reverso domāšanu. Lektori stāstīja par audzēkņu-modeļu izstrādātāju darba izvērtēšanas kritērijiem, kā arī par metaforu un analoģiju izmantošanu, veidojot modeļus.

Pēc interesantas un čaklas darba nedēļas, izmēģinot dažādas mācību medotes pieejas, kuru īstenošanai nepieciešams savienot zinātniskās koncepcijas ar skolēnu pamatzināšanām un šo jēdzienu atspoguļošanu ar nezinātnisku valodu - izmantojot vizualizāciju un teātri, mācību noslēgumā visi dalībnieki saņēma sertifikātus.

goscience

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” 2014. gadā uzsāka projektu GOERUDIO – mācīšanās procesa vadība pedagoģijas zinātnē. Projekta mērķis bija izveidot Eropas skolotāju un skolēnu mācīšanās apvienību, kura vēlās noskaidrot risinājumus, lai pārvarētu galvenos šķēršļus, mācoties dabas zinību priekšmetus un gūtu labumu no inovatīvām mācību metodēm. Mērķa sasniegšanai tika veikta skolotāju apmācība, izmantojot Goerudio mācību metodi, kas balstīta uz asociatīvu tēlu – modeļu veidošanu.

2017. gada decembrī tika uzsākts turpinājums projektam GoScience – radošums labākai izpratnei, mācot un mācoties zinātni.

Projekta mērķis ir izveidot jauniešu kultūru, kurā attīstās izpratne par zinātnes priekšmetiem. Veicinot studentu radošumu, padarīt zinātnes priekšmetus labāk izprotamus, lai palielinātu to īstenošanu reālajā dzīvē. Projekta ideja ir izstrādāt pastāvīgi attīstošu mācību rīku kopā ar metodoloģiju skolotāju apmācībai, kas nodrošina inovatīvu veidu kā mācīties un apgūt zinātni skolās, izmantojot humanitārās zinātnes (literatūru, teātri, vizuālo mākslu). Metodoloģija un instrumenti būs vērsti uz zinātnes koncepcijām un izglītības satura saskaņotību ar izglītojamo izpratnes modeli, izmantojot pedagoģiskos instrumentus, ko parasti izmanto humanitārajās zinātnēs – stāstu stāstīšana, teātra izrādes, dejas, grafiki, video un citi. Tas ļaus skolām vairāk motivēt studentus un būt atvērtām, bet studentus uzņemties lielāku atbildību par savu mācību procesu.

Projektā laikā tiks :

 • izveidots pētījums, kas koncentrēsies uz kreatīvām pedagoģiskām pieejām, kas vērstas uz izpratni mācīšanās un mācīšanas zinātnēs;
 • izstrādāta metodika izpratnes uzlabošanai zinātnes priekšmetos vidusskolām;
 • izstrādāta kreatīvi pedagoģiskie rīki zinātnes priekšmetiem.

Visi projekta rezultāti būs redzami mājas lapā www.goscience.eu

Ir iespējams sekot projekta aktivitātēm facebook lapā - https://www.facebook.com/goscienceproject

27654787 346422825873955 6723301674253084880 n

Change management forwarding to excellence in vocational educational institutions

2016-1-LV01-KA202-022699

ive

Rīgas Valsts tehnikuma pārstāvji  ir iesaistījušies starptautiskā partnerības projektā, lai nodrošinātu ilgtspējīgu un pastāvīgu izaugsmi profesionālajā izglītībā . Pirmie pavasara apmācību semināri  „Kā ieviest organizatorisko izcilību skolās?” notika Sofijā, Bulgārijā  no 27. februāra līdz 3. martam. Šīs apmācības notika Erasmus + stratēģiskās partnerības projekta ietvaros „Change management forwarding to excellence in vocational educational institutions” (Pārmaiņu vadība ceļā uz izcilību profesionālās izglītības institūcijās) No. 2016-1-LV01-KA202-022699. Galvenais mērķis, īstenojot projektu, ir uzlabot kvalitātes vadības metodes profesionālajās izglītības iestādēs.

Projekta uzdevumi:

1. izvērtēt esošās kvalitātes novērtēšanas pieejas profesionālajās izglītības iestādēs;

2. veikt pašnovērtējumu, kura pamatā ir EFQM un EQAVET principi, kuri sniedz iespēju noteikt organizācijas stiprās un vājās puses;

3. dalīties partneru starpā ar organizācijas kvalitātes vadības pieejām;

4. pilnveidot organizāciju  pārmaiņu vadību, mācoties no partneru stiprajām pusēm;

5. izveidot ieteikumu rokasgrāmatu, kā ieviest pārmaiņu menedžmentu, tiecoties uz izcilību, lai sniegtu atbalstu profesionālajām izglītības iestādēm.

Projekts koncentrējas uz savstarpēju praktiskās pieredzes apmaiņu, uzsverot organizācijas nepārtrauktu izaugsmi un uzlabojumu ieviešanu ilgtermiņā. Darba procesā cenšamies nekoncentrēties tikai uz stiprajām pusēm, bet arī vājo pušu apzināšanu, to uzlabošanu.

Apmācību mērķis bija prezentēt organizācijām izcilības pieeju - The European Quality Assurance in Vocational Education and Training (EQAVET) un the excellence model of the European Foundation for Quality Management (EFQM).Apmācībās piedalījās 28 dalībnieki no Bulgārijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Slovēnijas profesionālās izglītības iestādēm, kuras pārstāvēja direktori, skolotāji un darbinieki, kas iesaistīti kvalitātes vadības ieviešanā. Apmācības notika 5 dienas, kurās teorētiski mācījāmies par izcilības  pieejām un kā tad ikdienā profesionālās izglītības iestādēs to sasniegt. Teorētiskās mācības nomainīja praktiski uzdevumi, diskusijas un simulācija ar GOA-WorkBench®  tiešsaites pašnovērtējumu.

Apmācību laikā pārstāvji no Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Slovēnijas apmeklēja divas profesionālās izglītības iestādes, kurās varējām vairāk uzzināt par Bulgārijas kvalitātes prasībām un kā reāli kvalitātes vadība notiek viņu skolās.

Pirmā skola, ko apciemojām, bija Sofijas Profesionālā vidusskola elektronikā „John Atanasov”. Skolas direktore prezentēja esošo kvalitātes sistēmu un kādas ir valsts obligātās prasības kvalitātes vadībā. Viesiem tika parādītas mācību laboratorijas un ciemošanās beigās robotikas pulciņa dalībnieki atraktīvi iepazīstināja ar saviem sasniegumiem.

Otrā skola, kuru apmeklējām, bija Valsts profesionālā vidusskola precīzajā inženierijā un optikā „M.V.Lomonosov”. Skolas direktore iepazīstināja ar pašu izveidoto kvalitātes sistēmu, kurā ir iesaistīti studenti, skolotāji un vecāki. Skolotāji, kuri ir iesaistīti sistēmas veidošanā un uzturēšanā, piedalījās apmācībās, un viņi bija ļoti pateicīgi par šādu iespēju. Viesiem bija iespēja redzēt mācību kabinetus, laboratorijas, kā arī daži skolotāji dalījās pieredzē ar to, kāds bija process kamēr kvalitātes sistēma tika ieviesta.

Apmācības „Kā ieviest organizatorisko izcilību skolās?” bija lieliska iespēja veikt pirmo soli, lai ieviestu kvalitātes pieeju katrā darbā un dalītos rūpēs, cerībās un mērķos, lai sasniegtu izcilību izglītības sistēmā. 

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

 

 

k2

PIKC Rīgas Valsts tehnikums no 2016. gada oktobra ir uzsācis Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA2) “Stratēģisko partnerību profesionālās izglītības sektorā” projekta “Change management forwarding to excellence in vocational educational instutions” Nr. 2016-1-LV01-KA202-022699 īstenošanu.

Projekta partneri ir :

 • Valga Country Vocational Training center (Igaunija),
 • Alytaus profesinio rengimo centras (Lietuva),
 • Izobrazevalni center

Latvijas Reitingi