PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

2020. gada 28.maijā 8 pedagogi piedalījās supervīzijā, kuru vadīja prof. Dr. psych. Kristīne Martisone, un tā  tika organizēta projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros, kuras laikā tika pārrunātas dažādas situācijas IAP īstenošanas laikā un meklēti risinājumi sadarbības uzlabošanai starp audzēkni un pedagogu klātienes un attālināti organizēto  mācību ietvaros. Supervīzijas dalībnieki dalījās savā pieredzē un guva jaunas atziņas projekta īstenošanai izglītības iestādē. 

 

PIKC RVT 18 pedagogi piedalās profesionālās pilnveides seminārā, ko organizē Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros un tās mērķis ir pilnveidot vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu izpratni par skolēnu konsultēšanu izglītības vidē, tās pamatprincipiem un uzdevumiem, kā arī pilnveidot konsultēšanas prasmes priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai, apgūstot  "Profesionālās kompetences pilnveides programma “Individuāla un grupu konsultēšana - profesionālās darbības veids izglītībā" programmu.

Programmu skatīt šeit.

2020. gada 22. janvārī RVT pedagogi, audzēkņi un viņu vecāki piedalījās fokusgrupu diskusijā, kura tiks izzināta Projekta dalībnieku praktiskā pieredze (arī vērtējums un atziņas), kā arī meklētas atbildes uz dziļākām/nozīmīgākām cēloņu – seku sakarība.

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", sabiedrībā vairāk pazīstams ar nosaukumu PuMPuRS, PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” īsteno kopš 2017.gada, noslēdzot līgumu ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu, kurš ir projekta galvenais koordinators.

PuMPuRS galvenais uzdevums ir sniegt individuālu atbalstu tiem skolēniem, kuriem tiek identificēts kāds no priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskiem un mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kuri priekšlaicīgi pārtrauc mācības, neiegūstot izglītību.

2018./2019. m.g. Rīgas Valsts tehnikumā kopumā Individuālā atbalsta pasākumi - mācību darba risku mazināšanai - individuālās konsultācijas mācību priekšmetos, ekonomisko risku mazināšanai - kompensējot sabiedriskā transporta biļetes, nodrošinot pilnvērtīgu uzturu sniegti aptuveni 10% tehnikuma audzēkņiem.

Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņi piedalījās raidījuma “KLASE” veidošanā, turpretim pedagogi apmeklēja supervīziju, kurā tika diskutēts par to, kas apgrūtina projekta īstenošanu izglītības iestādē un meklētas atbildes uz šiem jautājumiem.

 

 

Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņi piedalās 13. klase raidījumā par tēmu "Latviešu un krievu attiecības mūsdienu skolas vidē".

Vairāk informācijas skatīt šeit.

2019. gada 11. jūnijā 13 pedagogi piedalījās supervīzijā, kas tika organizēta projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros, kuras laikā tika pārrunātas dažādas situācijas IAP īstenošanas laikā un meklēti risinājumi sadarbības uzlabošanai strap audzēkni un pedagogu. Supervīziju vadīja prof. Dr. psych. Kristīne Martisone

Latvijas Reitingi