PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

co

 

 

Erasmus + project

"VET working@NET working"

Project Nr. 2019-1-LT01-KA202-060765

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Projekta apraksts:

Eiropas Savienības Erasmus + programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko partnerību profesionālās izglītības sektora projekts "VET working@NET working" ar nr. 2019-1-LT01-KA202-060765 tiek realizēts, lai pamatojoties uz ITSVET pētījuma rezultātiem, tiktu izstrādāta jauna profesionālās izglītības un apmācības (PIA) modulārā programma datortīklu administratoriem, kas paredz praktisku pieeju audzēkņu apmācībā datortīklu jomā, sekojoši tās varētu būt pievilcīgākas un efektīvākas audzēkņu sagatavošanā darbam uzņēmumos un organizācijās. Datortīklu administratori uztur kārtībā, uzrauga un risina problēmas, kas radušās lietojot organizācijā internetu un datortīklus. Viņu darbs ir laicīgi novērst riskus, nodrošināt labu tīkla darbu un nevainojamu savienojumu. Datortīklu administratori arī palīdz instalēt programmas, konfigurēt datortīkla iekārtas, atjaunot bojātu tīklu, plānot datortīkla attīstību un aizsargāt to. Būtiski, ka sadarbībā ar klientiem ir jāizstrādā jaunas drošības stratēģijas, lai nodrošinātu visu sistēmu un datu drošību. Sekojoši galvenais projekta mērķis ir izstrādāt kombinētu, strukturizētu un universālu PIA modulāro programmu datortīklu administratoriem Baltijas valstīs, kuras pielietošana tiks uzsākta Lietuvā, Latvijā un Igaunijā, vēlāk to uzlabojot un pielāgojot, varēs izmantot arī citās ES valstīs. Kombinētās, starptautiskās PIA programmas izstrādās pieredzējuši projekta partneru speciālisti, kuri vairākus gadus jau organizē mācību procesu datortīklu administratoriem. Ar jauno, izstrādāto PIA modulāro programmu palīdzību varēs sagatavot PIA audzēkņus vairāk atbilstoši darba devēju prasībām. Datortīklu administratora programmas absolventi varēs iegūt labāk apmaksātu darbu. Tā kā Lietuvā, Latvijā un Igaunijā atšķiras mācību programmas, metodiskie materiāli, mācību priekšmeti, plānotās mācību stundas u.c., tad galvenā ideja ir apkopot citu valstu pieredzi un radīt universāli pielietojamu Baltijas valstu programmas datortīklu administratoriem, kas pamatā tiks veidota uz ITSVET pētījuma rezultātiem. Jaunā izstrādātā programmas paredz vairāk praktisku pieeju audzēkņu apmācībā, sekojoši tās varētu būt pievilcīgākas un efektīvākas audzēkņu sagatavošanā darbam uzņēmumos un organizācijās.

Projekta mērķis ir izstrādāt jaunu, kombinētu, strukturizētu un universālu PIA modulāro programmu datortīklu administratoriem, kuru sākotnēji varētu izmantot Baltijas valstīs un vēlāk pielāgojot jauno modulāro programmu varētu izmantot arī Eiropas Savienībā.

Galvenie darba uzdevumi:

- apmainīties ar labo pieredzi un izveidot modulāro programmu galveno struktūru datortīklu administratoriem profesionālajās izglītības un apmācības iestādēs;

-veikt izpēti par jaunās modulārās programmas katru sadaļu datortīklu administratoriem profesionālajās izglītības un apmācības iestādēs atbilstoši darba devēju prasībām un vajadzībām. Jaunajām programmām jābūt mūsdienīgām, modernām un inovatīvām;

-komandas dalībnieku starpā ir sadalīti darba uzdevumi un atbildība intelektuālā darba modulārās programmas katra moduļa izstrādē;

-projekta ietvaros RVT skolotāji (PIA) modulārās programmas ietvaros izstrādā 2 moduļus.

Projekta mērķa grupa: gan pedagogi, gan audzēkņi.

Projekta ilgums: 01.09.2019.-28.02.2021.

Projekta sadarbības partneri: Vadošais projekta partneris ir „Kaunas information technology school”Lietuvā.Šajā projektāPIKC "Rīgas Valsts tehnikums" un “Virumaa Traning Vocation Center” Igaunijāir sadarbības partneri.

Projektam piešķirtais kopējais projekta finansējums:€ 45522,00

Projekta kontaktpersona:

Liena Ādamsone, Projektu nodaļas speciāliste,
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mob.: +371 29366551

Eiropas Savienības Erasmus + KA2 projektā "VET working@NET working", Nr. 2019-1-LT01-KA202-060765 starptautiska speciālistu komanda ir izstrādājusi modulāro programmu “Datortīklu tehniķis”, lai sagatavotu kvalificētus datortīklu tehniķus darbam ar datortīkliem uzņēmumos un iestādēs, kur aparatūra un programmatūra sagatavota un datortīkls ir jau izveidots. Programmas saturs ir veidots tā, lai nodrošinātu mācības, kas ļautu iegūt zināšanas un prasmes par dažādiem datortīklu organizējošiem procesiem: vienkāršas sistēmas izstrāde un arhitektūras prasības, datu modeļu saskaņošana, datortīklu komponentu savietojamība, kiberdrošība, uzdevumu izveidošana, tīkla sastāvdaļu apraksts, tīkla monitorings. Modulāro programmu var aplūkot latviešu, angļu, lietuviešu, igauņu valodā projekta mājaslapā: https://sway.office.com/y0ye4feD4B9RBHbn

2021. gada februārī tika testēti šīs modulārās mācību programmas divi moduļi auditorijās ar audzēkņiem, lai iegūtu atgriezenisko saiti no audzēkņiem.

2021. gada 16. martā notika vebināts PIKC „Rīgas Valsts tehnikuma” datorikas nodaļas profesionālo mācību priekšmetu pedagogiem. Vebinārā direktora vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un inovāciju attīstības jomā/ projekta eksperts Ilvars Tauriņš un profesionālo mācību priekšmetu pedagogs/ projekta eksperts Edgars Oļehnovičs iepazīstināja pedagogus ar izstrādātās modulārās programmas saturu, lai datorikas nodaļas profesionālo mācību priekšmetu pedagogi varētu izmantot modulārās programmas atsevišķus moduļus mācību procesā.

2020.gada 11. un 12. jūnijā notika Erasmus +KA2 Stratēģiskās partnerības projektaVET working@NET working” Nr. 2019-1-LT01-KA202-060765partnerusanāksme Johvi apmācību centrā(Johvi Training centre), Igaunijā .

Projekta partneru sanāksmes laikāprojekta vadība visus informēja par vebināru rezultātiem. Visi iesaistītie skolotāji bija sagatavojuši savas prezentācijaspar jaunās profesionālās izglītības un apmācības (PIA) modulārās programmas datortīklu administratoriem moduļu saturu. Projektā iesaistītie PIKC„Rīgas Valsts tehnikums” skolotāji, eksperti prezentēja izstrādāto moduļu saturu. Ilvars Tauriņš stāstīja par izstrādāto moduli „Tīkla funkciju pārvaldība” (Network Function Management) un Edgars Oļehnovičs stāstīja par izstrādāto moduli „Datubāzes un to pārvaldības sistēmas“ (Databases and their management systems usage). Projektā iesaistītie skolotāji, eksperti no Lietuvas un Igaunijas arī ziņoja par viņu izstrādātajiem moduļiem jaunajā PIA modulārājā programmā datortīklu administratoriem. Projekta koordinatori diskutēja par projekta ietekmi vietējā, reģionālā un Eiropas līmenī, par projekta rezultātu izplatīšanu gan projekta partnerībā, gan ārpus tās, kā arī par projekta rezultātu ilgtspēju. Nākamajāprojekta posmā tiks izstrādātas katra moduļa apakštēmas.Sanāksmes noslēgumā projekta partneri diskutēja par projekta īstenošanas organizatoriskiem jautājumiem.

Sanāksmes laikā iepazināmies ar Ida – Virumaa Vocational Educational Centre (Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus)un tā sastāva esošajām trīs mācību iestādēm, kuras atrodas trīs Igaunijas pilsētās – Johvi, Sillemaa un Narvā. Bija iespēja iepazīties ar materiāli tehnisko un metodisko bāzi teorētisko un praktisko mācību nodrošināšanai informāciju tehnoloģiju (IT), Kokapstrādes, Pakalpojumu un Autotransporta nozarēs. Tikšanās laikā notika diskusijas un pieredzes apmaiņa ar kolēģiem saistībā ar klātienes izglītības programmu īstenošanas un Erasmus+ mobilitāšu īstenošanu, kā arī apspriedām kopīgas sadarbības iespējas nākotnē.2019. gadā no 5. līdz 6. decembrim notika projekta "VET working@NET working" partneru sanāksme PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” telpās, kur tika spriests par to, kā labāk sasniegt izvirzīto projekta mērķi: izstrādāt jaunu, kombinētu, strukturizētu un universālu PIA modulāro programmu datortīklu administratoriem, kuru sākotnēji varētu izmantot Baltijas valstīs un vēlāk pielāgojot jauno modulāro programmu, varētu izmantot arī Eiropas Savienībā.

Projekta sanāksmē piedalījās pieredzējuši speciālisti no Lietuvas, Igaunijas un Latvijas. PIKC "Rīgas Valsts tehnikums" pārstāvēja I.Tauriņš (direktora vietnieks IKT un inovāciju attīstības jomā), E.Oļehnovičs (Datorikas nodaļas profesionālo mācību priekšmetu pasniedzējs) un O.Sabanska (Datorikas nodaļas izglītības metodiķe).

Starptautiskajā projekta sanāksmē vienojās par programmas un moduļu struktūru. Notika diskusijas par programmas moduļu saturu. Tika analizēti visi moduļi, to galvenās kompetences, apraksti, kredītpunkti u.c. Katram projekta partnerim tika izvirzīts uzdevums izveidot PIA programmas 2 moduļus, izņemot Kaunas information technology school” 4 – moduļus. Sanāksmes laikā projekta koordinatori diskutēja par projekta rezultātu izplatīšanas veidiem, savstarpējiem informācijas apmaiņas ceļiem, par projekta posmu plānošanu atbilstoši projekta īstenošanas laika grafikam, kā arī par projekta logo izstrādi. Vēl tika detalizēti pārrunāts par projekta strukturizēšanu, projekta darba posmiem, izpildes termiņiem, resursu un izmaksu plānošanu un kontroli, par projekta administrēšanu un dokumentēšanu. Tika sadalīti darba uzdevumi un atbildība starp projekta dalībniekiem.

Projekta ietveros ir paredzēts izstrādāt mūsdienīgu PIA modulāro programmu datortīklu administratoriem, kas atbilstu darba tirgus prasībām. Konkrētās mācību programmas modulim uzsvars tiks likts uz praktisko apmācību.

2020. gada 30. aprīlī notika vebinārs projektā iesaistītajiem pedagogiem, pētniekiem, kuri piedalās jaunas PIA modulārās programmas datorsistēmu tehniķiem izstrādē . Vebināru vadīja Jevgenij Chomaniuk no Kauņas informāciju tehnoloģiju skolas. Vebinārā pārrunāja izstrādātos moduļos. IlvarsTauriņš un Edgars Oļehnovičs no PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” katrs izstrādā vienu moduli. Ilvars Tauriņš izstrādā moduli „ Tīkla funkciju pārvaldība” (Network Function Management) un Edgars Oļehnovičs izstrādā moduli „ Datubāzes un to pārvaldības sistēmas“ (Databases and their management systems usage). Pēc diskusijām vebinārā secināja, ka nepieciešams pārskatīt katra moduļa tēmas un nepieciešams papildināt šīs tēmas ar uzdevumiem, ņemot vērā, ka studentiem nepieciešams apgūt arī pamatus: Azure un Office 365 vai Microsoft 365 platformās.

Vēl tika pārrunātas projekta aktivitātes, projekta laika grafiks (skat. attēlu), veicamie katra partnera pienākumi: kurš būs atbildīgs par datu bāzu, operētājsistēmu un datoru arhitektūras priekšmetiem, lai audzēkņiem būtu zināmi SQL servisi gan no izstrādes, gan no administrēšanas puses. Lai ar jaunās PIA modulārās programmas palīdzību varētu labāk sagatavot datorsistēmu tehniķus, kas atbilstu darba tirgus vajadzībām, vebinārā tika pārrunātas arī dažādas uzņēmumu vajadzības, kas saistītas ar datortīklu profesijas specializācijām: datortīklu un datorsistēmu administrators, tīklu tehniķis un infrastruktūras produktu menedžeris.

Vebinārā nolēma, ka (network) tīkla funkcionalitātei un attīstībai ir jāpievieno  tēma - jaunāko serveru simulācijas. Vebināra noslēgumā vienojās, ka 4. vebinārs notiks maija beigās.

Timeline VetNet

Latvijas Reitingi