PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Šā gada 30. augustā notika Rīgas Valsts tehnikuma (RVT) metodiskā diena, kuras ietvaros notika nodarbība „Pedagogu iesaiste ERASMUS+ programmā”, kuras laikā pedagogiem tika stāstīts par projektu „Pedagogu un darba devēju izaicinājumi un iespējas darbā ar Millennium un post millennium paaudzēm” (projekta Nr. 2018-1-LV01-KA202-046990). Šī pasākuma laikā pedagogi tika iepazīstināti ar projekta mērķi, uzdevumiem, aktivitātēm un galvenajiem sasniedzamajiem rezultātiem. Tā kā projekts tiek realizēts, lai uzlabotu dialogu starp millennium, post millennium  paaudzēm un vecāku paaudžu skolotājiem un darba devējiem, tad tika parādītas un izplatītas RVT skolotāju izstrādātās metodes efektīvākam darbam ar Millennium un post millennium paaudzēm un interesantākie aptauju rezultāti. Tā piemēram, audzēkņu ieteikumi labāka dialoga veidošanai un mācību procesa uzlabošanai: pielietot jaunus mācību līdzekļus; vairāk praktiskas nodarbības; inovāciju un jaunu tehnoloģiju izmantošana stundās; jaunu mācību metožu izmantošana stundās; dot iespēju audzēkņiem vairāk pieņemt savus lēmumus; vairāk praktisku, noderīgu un jautru uzdevumu; vairāk pozitīvisma pilnus skolotājus.

Savukārt pedagogi aptaujā norādīja, ka mācību procesa uzlabošana būtu vairāk sekmīga, jaaudzēkņi būtu vairāk ieinteresēti mācību tēmā; ja audzēkņi ārpus klases interesētos par konkrēto mācību priekšmetu un iegūtu nelielas priekšzināšanas, lai varētu izvērst diskusijas; ja audzēkņiem būtu vēlme mācīties un būtu iniciatīvas pilni; ja skolotājam nebūtu jācīnās par disciplīnu un telefonu nelietošanu izklaidēm stundu laikā. Pedagogi norādīja, ka ideāla mācību stunda ir, kad audzēkņi iesaistās diskusijās un pielieto IKT mācību procesā; mācību stundā ir teorijas daļa, diskusijas, praktiskā darbošanās, lai nostiprinātu iegūtās zināšanas u.c.

Projekta mērķis ir izstrādāt, pārbaudīt un ieviest mācīšanas un mācīšanās metodes, lai uzlabotu dialogu starp millennium, post millennium paaudzēm un vecāku paaudžu skolotājiem un darba devējiem, kas ir saistīts ar Millennium un post millennium paaudžu būtību. Millennium un post millennium paaudzēm ir nepieciešama mijiedarbība un ātrums, ko viņi iegūst interneta vidē un informācijas apstrāde, izmantojot dažādas multimediju sistēmas. Šo paaudžu audzēkņi nevis nevēlas mācīties, bet gan tikt mācīti ar citādām metodēm. Projekta partneri no Somijas, Bulgārijas, Slovēnijas un Latvijas ir izstrādājuši jaunas metodes, kuras var izmantot mācību stundās mācot millennium, post millennium paaudzes. Vēl ir plānots aprobēt izstrādātās metodes un veikt vēl vienu audzēkņu un pedagogu aptauju saistībā ar izstrādāto metožu efektivitāti. Projektu ir plānots pabeigt 2020. gada 31. martā.

2019.gada 9.maijā BT1 Izstāžu zālē, Ķīpsalā, Rīgā notika seminārs Profesionālo un vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogiem par PIKC RVT īstenojamiem projektiem saistībā ar mācību procesa pilnveidošanu. Seminārā pedagogi varēja piedalīties darbnīcā "Dialoga veidošana ar audzēkņiem mācību procesā". Darbnīcas mērķis bija sniegt informāciju par PIKC RVT īstenojamiem ERASMUS+ KA2 projektiem un dot iespēju pedagogiem izmēģināt interaktīvas mācību metodes. Pedagogi tika informēti par ”GoScience” (Nr.2017-1BG01-KA201-036209)  projekta īstenošanas gaitu un mērķi:
-Radošas pedagoģiskas pieejas izpēte, kas vērsta uz izpratnes uzlabošanu
- Metodika, kā uzlabot izpratni dabaszinātņu izglītībā vidusskolās
- Pētījumi par zinātniskajiem tematiem un koncepcijām, kas jāiekļauj tiešsaistes mācīšanas un mācīšanās platformā
- Radošo pedagoģisko rīku(metodes) izstrāde tiešsaistes platformā iekļaujamām zinātnes koncepcijām(zinātniskie jēdzieni) par katru zinātnes ( bioloģijas, fizikas, matemātikas, ķīmijas) tēmu.
Skolotāji sadalījās darbu grupās un izpildīja darba grupas uzdevumus.
1.darba grupas uzdevums: Ilustrāciju, paskaidrojumu un izteicienu izmantošana izpratnes veicināšanai.
2.darba grupas uzdevums: Mākslas un drāmas instalāciju izmantošana, lai uzlabotu zinātnisko jēdzienu izpratni.
Semināra beigās skolotāji pārrunāja darba grupās paveiktos uzdevumus, izteica savus viedokļus par projektā piedāvāto pedagoģisko rīku izmantošanu.
Seminārā projekta koordinatore Rebeka Grīnfelde informēja profesionālo un vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogus par projekta „Pedagogu izaicinājumi un iespējas darbā ar Millennium  un post millennium paaudzēm” (nr. 2018-1-LV01-KA202-04699)  mērķiem, galvenajiem uzdevumiem un galvenajām aktivitātēm. Pedagogi tika iepazīstināti ar Millennium  un post millennium paaudžu raksturīgākajām iezīmēm  un to ietekmi uz mācību procesu. Millennium paaudzei raksturīgs, ka vēlas  apgūt mācību vielu koncentrēti, interesanti pasniegtā veidā, lai pedagogs pastāstītu un parādītu tēmas praktisko pielietojumu. Millennium un post millennium paaudzēm ir nepieciešama mijiedarbība un ātrums, ko viņi iegūst interneta vidē un informācijas apstrāde, izmantojot dažādas multimediju sistēmas. Ņemot vērā Millennium  un post millennium paaudzēm raksturīgākās iezīmes tiks izstrādātas jaunas izskaidrojoši ilustratīvas, mācību vielu izzinošas un radošas metodes, lai palīdzētu millennium  un post millennium paaudzēm labāk apgūt mācību vielu, kā arī tiks apmācīti pedagogi darbam ar šīm paaudzēm, lai veidotu sapratni un uzlabotu dialogu starp pusēm. Projekta noslēgumā tiks izstrādāts pētījums ar secinājumiem un rekomendācijām kā labāk mācīt millennium un post millennium paaudzes, lai uzlabotu dialogu starp skolotājiem un audzēkņiem, uzlabojot mācību procesu un mācību rezultātus. Projektu ir plānots pabeigt 2020. gada 31. martā.

Erasmus+ projekta „Pedagogu un darba devēju izaicinājumi un iespējas darbā ar Millennium un post millennium paaudzēm” ietvaros 2019. gadā no 18. līdz 23. martam notika kārtējā starptautiskā projekta partneru tikšanās un mācības, kas norisinājās Somijas pilsētā Porvo.

Pirms mācībām dalībnieki no visām partneru valstīm veica pētījumu, kura mērķis bija noteikt pašreizējās komunikācijas līmeni starp pasniedzējiem un audzēkņiem, kā uzlabot mācību vidi, metodes un panākt labāku sadarbību, dialogu starp pedagogiem un audzēkņiem. Pētījums tapa sadarbībā ar audzēkņiem, kuri arī piedalījās informācijas vākšanā, kā arī izteica savu personīgo viedokli un skatījumu uz komunikācijas stāvokli starp skolotājiem un skolēniem.

Mācību laikā pedagogi no Latvijas, Somijas, Bulgārijas un Slovēnijas dalījās ar pieredzi darbā ar millennium (jeb Y; dzimuši laika periodā no 1980. līdz 1994. gadam) un post millennium (jeb Z; dzimuši laika periodā no 1995. līdz 2010. gadam) paaudžu pārstāvjiem. Pedagogi diskutēja par šīm paaudzēm raksturīgākajām iezīmēm un kā pielāgot mācību procesu, par iespējamajām izglītības izmaiņām nākotnē un par Z un Alfa (dzimuši laika periodā no 2010. gadam līdz pašlaik) paaudžu mācīšanu.

Projekta partneru sanāksmes mērķis bija izstrādāt metodes, ņemot vērā audzēkņu vecumu, kā arī interaktīvu mācīšanās veidu integrēšanu mācību procesā, uz sadarbību balstītu mācību metožu un IKT radīto priekšrocību izmantošanu mācību procesā. Mācības notika divās daļās: teorētiskajā daļā Somijas izglītības sektorā strādājošie iepazīstināja dalībniekus ar Somijas izglītības sistēmu, ar izaicinājumiem, problēmām un iespējām vietējā izglītības iestādē – Careeria. Praktiskajā daļā dalībniekiem bija iespēja strādāt grupās un izstrādāt metodes darbā ar millennium paaudzi. Apmācību noslēgumā notika mācību ekskursija pa izglītības iestādes Careeria mūsdienīgi aprīkotajām praktisko nodarbību telpām.

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas līdzfinansētā projekta „Pedagogu un darba devēju izaicinājumi un iespējas darbā arMillenniumunpost millenniumpaaudzēm” ietvaros 2018. gadā no 13. līdz 15. novembrim notika projekta partneru tikšanās, ko organizēja PIKC „Rīgas Valsts tehnikums”, Rīgā, Latvijā.

Projekta partneru koordinatore R. Grīnfelde no PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” iepazīstināja dalībniekus ar projekta mērķiem, galvenajiem uzdevumiem, projekta garumu, galvenajām aktivitātēm, projekta partnera katra atbildību un sasniedzamajiem rezultātiem u.c. Projekta partneri no Somijas,Bulgārijas,Slovēnijas unLatvijasstāstīja par savām izglītības iestādēm. Projekta partneru koordinatore R. Grīnfelde organizēja intensīvas darba grupu diskusijas, lai noteiktu izaicinājumus pedagogu darbā. Lektore L.Briede atspoguļoja darba tirgus esošo stāvokli un tendences Eiropā, jauniešu bezdarba galvenos iemeslus, stāstīja par dažādu paaudžu atšķirībām un kā labāk veidot dialogu arMillenniumunpost millenniumpaaudzēm. Tika organizēts darbs grupās, kā rezultātā tika izstrādātas aptaujas anketasaudzēkņiem saistībā ar efektīva dialoga veidošanu starp millennium paaudzi unskolotājiem, darba devējiem. Dalībnieki apmeklēja uzņēmumu„Accenture” un RVT mācību centru.

Projekta nr. 2018-1-LV01-KA202-046990

Šogad no 18. līdz 23. martam Somijas pilsētā Porvo Erasmus + projekta "Efektīvas dialoga metodes starp millennium paaudzi, skolotājiem un darba devējiem” ietvaros RVT pedagogi un personāls piedalījās kārtējā starptautiskā projekta partneru tikšanās fāzē – mācībās. No Latvijas puses projekta sanāksmē ņēma dalību 10 pedagogi un personāls.

Pirms mācībām dalībnieki no visām projekta partneru valstīm veica pētījumu, kura mērķis bija noteikt pašreizējās komunikācijas līmeni starp pasniedzējiem un audzēkņiem, kā arī to, kā šī saskarsme izpaužas mācību stundās un praktiskās nodarbībās, un kā rezultāts ietekmē skolēnu mācību rezultātus. Pētījums tapa sadarbībā ar audzēkņiem, kuri piedalījās informācijas apzināšanā, kā arī noteica un izteica savu personīgo viedokli un skatījumu uz komunikācijas stāvokli starp skolotājiem un skolēniem.

Mācību laikā pasniedzēji no Latvijas, Somijas, Bulgārijas un Slovēnijas dalījās ar praksi darbā ar millennium (jeb Y; dzimuši laika periodā no 1980. līdz 1994. gadam) un post millennium (jeb Z; dzimuši laika periodā no 1995. līdz 2010. gadam) paaudžu pārstāvjiem, lai saprastu, kā šīs paaudzes mainījušās, kādā virzienā tās izmaiņas ved un ko sagaidīt no nākotnes audzēkņiem, kas pārstāv jau Z un Alfa (dzimuši laika periodā no 2010. gadam līdz pašlaik) paaudzes.

Projekta partneru sanāksmes mērķis bija izstrādāt metodes, kuras pielietojot mācību darbā skolotāji var veiksmīgi sadarboties ar šīs paaudzes pusaudžiem. Tikšanās laikā tehnikuma pārstāvji iepazīstināja ar Somijas izglītības sistēmu, kā arī ar vietējās izglītības iestādes Careeria mūsdienīgām un arī praktiskajām nodarbībām piemērotām telpām.

Mācības notika divās daļās: teorētiskajā daļā Somijas izglītības sektorā strādājošie iepazīstināja dalībniekus ar vietējo izglītības sistēmu un tās pieejām, praktiskajā daļā dalībniekiem bija iespēja strādāt grupās un izstrādāt metodes darbā ar millennium paaudzi.

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

Latvijas Reitingi