PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Erasmus+ KA2 stratēģiskās partnerības labas pieredzes apmaiņas atbalsta projekts ”Nākotnes profesionālās izglītības skolotājs”, Nr. 2020-1-BE02-KA202- 074660, tiek realizēts, lai uzlabotu pedagogu motivāciju un samazinātu pedagogu trūkumu profesionālo izglītības iestāžu atsevišķās nozarēs.Projekta īstenošanas laikā ir plānotas 7 mācību aktivitātes un 3 starptautiskās projekta partneru sanāksmes.

Projekta aktualitāte ir saistīta ar pieaugošu pedagogu trūkumu profesionālajās izglītības un apmācības (PIA) iestādēs. Saskaņā ar UNESKO institūta statistikas (UIS) datiem, 33 valstīs nepietiek pedagogu, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības procesu. ES izglītības jomas komisārs Androulla Vassiliou 2012. gadā jau vērsa sabiedrības uzmanību uz pedagogu trūkumu Eiropā, kam ir tendece ar katru gadu palielināties. Šī situācija ir izveidojusies, jo ap 30% pedagogu ir tuvu pensijas vecumam Vācijā, Lielbritānijā, Itālijā, Beļģijā u.c. Tajā pašā laikā ar vien mazāk izglītības iestāžu absolventu izvēlas mācīties un strādāt par pedagogiem profesionālajās izglītības iestādēs Portugālē, Ungārijā un Beļģijā. Šo tendenci neietekmēja pat darba algu paaugstināšana pedagogiem. 81% pedagogu uzskata, ka pedagogu profesijas prestižs ir samazinājies.

Saskaņā ar starptautiskā mācību vides pētījuma TALIS 2018 datiem, 51% Latvijas pedagogu ir vecumā no 50 gadiem, turklāt vidējais pedagogu vecums ir 48 gadi. Latvijā 89% pedagogu ir sievietes. Arī Latvijas profesionālajās izglītības un apmācības iestādēs atsevišķās nozarēs ir novērojams pedagogu trūkums. Līdz ar to ir svarīgi no vienas puses meklēt risinājumus - kā samazināt pedagogu trūkumu un no otras puses meklēt veidus - kā palielināt esošo pedagogu motivāciju.

Viens no galvenajiem projekta uzdevumiem ir pievērst sabiedrības uzmanību pedagogu trūkumam izglītības iestādēs t.sk. profesionālajās izglītības iestādēs, to analizējot vietējā, reģionālā un valsts līmenī, kā arī piedāvāt risinājumus jauno pedagogu piesaistīšanai. Liela nozīme ir pedagogu motivācijai un pedagogu apmierinātībai ar darbu konkrētajā izglītības iestādē. Projekta mācībās tiks izmantota „Peer evaluation” metodika, lai projekta partneri varētu izvērtēt pētāmās profesionālās izglītības iestādes un varētu sniegt rekomendācijas attiecībā uz pētāmās PIA iestādes izvirzītajiem trīs jautājumiem saistībā ar pedagogu trūkumu PIA iestādes kādā nozarē, jauno pedagogu piesaisti un esošo pedagogu motivācijas iespējām. Mācību noslēgumā tiks sagatavots kopsavilkums, kas iekļaus projekta partneru piedāvātos risinājumus, rekomendācijas, atbildes uz pētāmās PIA iestādes izvirzītajiem trīs jautājumiem. Mācībās projekta partneri dalīsies ar savu pozitīvo pieredzi un iedvesmos uz pozitīvām pārmaiņām.

Projekta tiešā mērķa grupa: pedagogi, administrācijas darbinieki.

Projekta darbības ilgums: no 01.12.2020 līdz 31.12.2022;

Projektam piešķirtais kopējais projekta finansējums: 110 639,00 EUR;

Projekta rezultāts: Kopsavilkums par iegūtajiem risinājumiem un labo pieredzi - kā uzlabot pedagogu motivāciju un samazināt pedagogu trūkumu profesionālajās izglītības iestādes atsevišķās nozarēs.

Projekta sadarbības partneri:

  • Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Belgium;
  • VANTAAN KAUPUNKI, Finland;
  • Associazione Studio L&P (Learning & Progress), Italy;
  • DN COLLEGES GROUP, United Kingdom;
  • PIKC ”Rīgas Valsts tehnikums”, Latvia.

Projekta kontaktpersona:
Liena Ādamsone, Projektu nodaļas speciāliste,
E-pasts: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mob.: +371 29366551

Erasmus+ KA2 projekta ”Nākotnes profesionālās izglītības skolotājs” jaunumiem var sekot projekta Facebook lapā: https://www.facebook.com/thefuturevetteacher

 

 

Projekta ”Nākotnes profesionālās izglītības skolotājs” mācības notika no š.g. 9. līdz 11. decembrim. Mācības tika organizētas Zoom komunikāciju platformā. Atkarībā no uzdevuma mērķa dalībnieki tika iedalīti nacionālajās vai starptautiskajās grupās. Uzdevumu pildīšanai tika izmantotas Mentimeter, Padlet un Mural digitālās vides.

Mācībās dalībnieki dalījās ar informāciju – ko sagaida no projekta un no mācībām, izstrādāja ētikas kodeksu, kā arī projekta darbības pamata noteikumus. Tika izmantota zelta apļa teorija, lai atbildētu uz jautājumiem: kāpēc? kādā veidā? kas? Dalībnieki, darbojoties nacionālajās grupās, izvirzīja prioritāros uzdevumus, kuri būtu jāīsteno, lai uzlabotu jauno pedagogu motivāciju.

Izmantojot Padlet, dalībnieki sadalīti dažādās grupās, strādāja pie jautājuma ko nozīmē „Peer evaluation” jeb savstarpējā novērtēšana. Četru grupu galvenās atbildes bija šādas: tie ir cilvēki, kuriem ir līdzīgas intereses, kuri strādā pie viena projekta; projekta grupas var dalīties ar kādu problēmsituāciju un iegūt risinājumu no projekta partneriem; visi ir vienādi, jebkurš var dalīties ar savu pozitīvo pieredzi. Pamatā ir 3 galvenie etapi: novērojumi, profesionāls izvērtējums, secinājumi un ieteikumi.

Mācību gaitā tika precizēts sagatavošanās dokuments, kuru ir paredzēts aizpildīt tai profesionālās izglītības iestādei, kura uzņems projekta partnerus un stāstīs par savas valsts izglītības sistēmu un trīs aplūkojamiem jautājumiem jeb problēmsituācijām. Mācībās tika precizēta arī kopsavilkuma forma, kuru aizpildīs pēc „Peer evaluation” jeb savstarpējās novērtēšanas veikšanas. Mācību noslēgumā dalībniekiem bija jāveic uzdevums, lai apgūtu iemaņas uzdot jautājumus tādā veidā, lai saņemtu precīzas un paskaidrojošas atbildes. Noslēgumā notika nelielas svinības attālināti, saņemot sertifikātus par piedalīšanos mācībās un izsakot pateicības beļģu komandai no Katholiek Onderwijs Vlaanderen par mācību organizēšanu.

 

Erasmus+ KA2 stratēģiskās partnerības labas pieredzes apmaiņas atbalsta projekta ”Nākotnes profesionālās izglītības skolotājs” vadošais projekta partneris no Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Beļģijas organizēja š.g. 7. un 8. decembrī pirmo starptautisko projekta sanāksmi tiešsaistē. Šajā sanāksmē projekta partneri no Beļģijas, Itālijas, Somijas, Lielbritānijas un Latvijas stāstīja par profesionālās izglītības un apmācības (PIA) iestādi, kuru pārstāv sanāksmē, kā arī par iepriekš un pašlaik realizējamo projektu skaitu, to veidiem, par mācību procesu organizāciju un novērtēšanu, par motivāciju piedalīties projektā. Sanāksmes moderators Tim Van Aken informēja par projekta galvenajiem uzdevumiem un aktivitātēm, kā arī par Covid-19 ietekmi uz budžetu, organizējot sanāksmi attālināti, kā arī izklāstīja organizatoriskos un administratīvos aspektus. Katrs projekta partneris ir uzņēmies atbildību par konkrēta uzdevuma izpildi projektā. Sanāksmē katrs projekta partneris ziņoja par plānu, kas jāizpilda, lai sasniegtu rezultātu. Tā piemēram, Liena Ādamsone no PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” stāstīja par izstrādāto projekta rezultātu izplatīšanas un komunikācijas plānu, lai veicinātu sekmīgu projekta rezultātu izplatīšanu vietējā, valsts un starptautiskā līmenī, Anu Lähde informēja par diskusiju veidošanu EPALE platformā, dokumentu ievietošanu projekta Sharepoint vietnē, Maria Giovanna Piras stāstīja par pašpilnveidošanās kursa sagatavošanu un vadīšanu, Linda Sykes informēja par veidu kā tiks apkopotas rekomendācijas un atbildes uz pētāmās PIA iestādes trīs jautājumiem un par pēdējo mācību organizēšanu. Sanāksmes noslēgumā moderators iepazīstināja sanāksmes dalībniekus ar projekta gaidāmo mācību plānu.

Latvijas Reitingi