PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Izglītības programma:

Komerczinības (komercpakalpojumu darbinieks)

Priekšmeti:  
I Valodas un komunikatīvās zinības – 
 • Latviešu valoda
 • Pirmā svešvaloda (angļu)
 • Otrā svešvaloda (krievu)
 • Trešā svešvaloda (vācu)
II Matemātika, dabas zinības un tehniskās zinības – 
 • Matemātika
 • Informātika
 • Dabas zinības
III Sociālās zinības un kultūrizglītība – 
 • Latvijas un pasaules vēsture
 • Ekonomika
 • Literatūra
IV Profesionālie mācību priekšmeti – 
 • Uzņēmuma komercpakalpojumu mācība
 • Statistika
 • Tirgzinība
 • Loģistika
 • Grāmatvedība
 • Profesionālā ētika un lietišķā etiķete
 • Ievads profesijā
 • Nodokļi un nodevas
 • Vadībzinības
 • Finanšu analīzes pamati
 • Darījumu matemātika
 • Dokumentu pārvaldība
 • Uzņēmuma darbības datorprogrammas
 • Komercdarbības pamati
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Darba un saistību tiesības
 • Profesionālā komunikācija
 • Pirmā profesionālā svešvaloda
 • Otrā profesionālā sevšvaloda
V Praktiskās mācības
 • Uzņēmuma darbības pamatprocesi
 • Grāmatvedības uzskaite
 • Lietvedības dokumentu izstrādāšana un noformēšana
 • Nodokļu un nodevu aprēķināšana
 • Praktiskās mācības uzņēmumā
VI Sports  
VII Kvalifikācijas prakse  

 

 

Izglītības programma:

Grāmatvedība

Priekšmeti:  
I Valodas un komunikatīvās zinības – 
 • Latviešu valoda
 • Pirmā svešvaloda (angļu)
 • Otrā svešvaloda (krievu)
 • Trešā svešvaloda (vācu)
II Matemātika, dabas zinības un tehniskās zinības – 
 • Matemātika
 • Informātika
 • Dabas zinības
III Sociālās zinības un kultūrizglītība – 
 • Latvijas un pasaules vēsture
 • Ekonomika
 • Literatūra
IV Profesionālie mācību priekšmeti – 
 • Finansu grāmatvedība
 • Vadības grāmatvedība
 • Datorprasmes grāmatvedībā
 • Darījumu matemātika
 • Komercdarbības pamati
 • Nodokļi un nodevas
 • Tirgzinība
 • Finanses un kredīts
 • Statistika
 • Profesionālā komunikācija
 • Dokumentu pārvaldība
 • Finanšu analīze
 • Audits un iekšējā kontrole
 • Darba un saistību tiesības
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Uzņēmuma darba organizācija
 • Pirmā profesionālā svešvaloda (angļu valoda)
 • Otrā svešvaloda (Krievu valoda)
V Praktiskās mācības
 • Ievads profesijā
 • Praktiskās mācības grāmatvedībā
 • Nodokļu un nodevu aprēķināšana
 • Lietvedības dokumentu izstrādāšana un noformēšana
 • Praktiskās mācības uzņēmumā grāmatvedībā
VI Sports  
VII Kvalifikācijas prakse  Izglītības programma:

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi (klientu apkalpošanas speciālists)

Priekšmeti:  
I Valodas un komunikatīvās zinības – 
 • Latviešu valoda
 • Pirmā svešvaloda (angļu)
 • Otrā svešvaloda (krievu)
 • Trešā svešvaloda (vācu)
II Matemātika, dabas zinības un tehniskās zinības – 
 • Matemātika
 • Informātika
 • Dabas zinības
III Sociālās zinības un kultūrizglītība – 
 • Latvijas un pasaules vēsture
 • Ekonomika
 • Literatūra
IV Profesionālie mācību priekšmeti – 
 • Pirmā profesionālā svešvaloda
 • Otrā profesionālā svešvaloda
 • Komercdarbības pamati
 • Grāmatvedības pamati
 • Datormācība
 • Klientu apkalpošanas organizācija
 • Tirgzinības pamati
 • Darba un saistību tiesības
 • Lietišķo attiecību psiholoģija
 • Tirgzinības
 • Etiķete un profesionālā ētika
 • Dokumentu pārvaldība
 • Retorika un prezentācijas māksla
 • Stilistika un rediģēšana
 • Nodokļi un nodevas
 • Preču un pakalpojumu serviss
V Praktiskās mācības
 • Informācijas datorizēta apstrāde
 • Grāmatvedības pamati
 • Dokumentu pārvaldība
 • Klientu apkalpošanas organizācija
 • Komercdarbības pamati
 • Praktiskās mācības uzņēmumā
VI Sports  
VII Kvalifikācijas prakse  Izglītības programma:

Telemehānika un loģistika

Priekšmeti:  
I Valodas un komunikatīvās zinības – 
 • Latviešu valoda
 • Pirmā svešvaloda (angļu)
 • Otrā svešvaloda (krievu)
 • Trešā svešvaloda (vācu)
II Matemātika, dabas zinības un tehniskās zinības – 
 • Matemātika
 • Informātika
 • Dabas zinības
III Sociālās zinības un kultūrizglītība – 
 • Latvijas un pasaules vēsture
 • Ekonomika
 • Literatūra
IV Profesionālie mācību priekšmeti – 
 • Komercdarbības pamati
 • Ekonomiskā ģeogrāfija
 • Transporta sistēmas un transporta ģeogrāfija
 • Transporta procesu loģistika
 • Darījumu matemātika
 • Grāmatvedības pamati un finanšu analīze
 • Nodokļi un nodevas
 • Loģistikas lietojumprogrammas
 • Dokumentu pārvaldība
 • Tirgzinības pamati
 • Statistika
 • Loģistikas pamati
 • Starptautiskā tirdzniecība un muitas lietas
 • Noliktavu saimniecība
 • Darba un saistību tiesības
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Profesionālā saskarsme
 • profesionālā svešvaloda (angļu)
 • profesionālā svešvaloda (krievu)
V Praktiskās mācības
 • Transporta sistēmas un transporta ģeogrāfija
 • Nodokļi un nodevas
 • Komercdarbības pamati
 • Dokumentu pārvaldība
 • Transporta procesu loģistika
 • Praktiskās mācības uzņēmumā
VI Sports  
VII Kvalifikācijas prakse  Izglītības programma:

Komerczinības (transporta pārvadājumu komercdarbinieks)

Priekšmeti:  
I Valodas un komunikatīvās zinības – 
 • Latviešu valoda
 • Literatūra
 • Pirmā (angļu) svešvaloda
 • Otrā (krievu) svešvaloda
II Matemātika, dabas zinības un tehniskās zinības – 
 • Matemātika
 • Informātika
 • Dabas zinības
III Sociālās zinības un kultūrizglītība – 
 • Latvijas un pasaules vēsture
 • Ģeogrāfija
 • Ekonomika
IV Profesionālie mācību priekšmeti – 
 • Komercdarbības pamati
 • Transporta uzņēmuma mācība
 • Ievads profesijā
 • Transporta pārvadājumu uzņēmuma darbības uzskaites datorprogrammas
 • Darījumu matemātika
 • Vadībzinības
 • Grāmatvedība
 • Nodokļi
 • Uzņēmuma finanses un kredīts
 • Statistika
 • Tirgzinība
 • Loģistika
 • Lietišķā angļu valoda
 • Lietišķā vācu valoda
 • Darba un saistību tiesības;
 • Darba un vides aizsardzība
 • Lietvedība
 • Lietišķā komunikācija
V Praktiskās mācības
 • Transporta uzņēmumu mācība
 • Grāmatvedība
 • Nodokļi
 • Lietvedība
 • Praktiskās mācības uzņēmumā
VI Sports  
VII Kvalifikācijas prakse
Latvijas Reitingi