PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Ķīmijas tehnoloģijas nodaļa

IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA: MATERIĀLU ĶĪMIJAS TEHNIĶIS, 4. Latvijas kvalifikācijas līmenis

Programmas veids: Profesionālās vidējās izglītības programma
Programmu kopa: Ķīmijas tehnoloģijas
Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība, pēc 9. klases
Mācību ilgums: 4 gadi
Izglītības programmā apgūstamās prasmes:

sagatavot telpas, iekārtas, ierīces, komunikācijas, materiālus darba procesam;

novērtēt iekārtu, ierīču, mērinstrumentu un komunikāciju tehnisko stāvokli un gatavību darbam;

sagatavot laboratorijas iekārtas, aprīkojumu un mērinstrumentu atbilstoši normatīvajai dokumentācijai, labas ražošanas un labas laboratorijas prakses principiem;

strādāt ar ķīmiskajām vielām, tai skaitā ar īpaši bīstamām vielām to maisījumiem un citiem materiāliem atbilstoši normatīvās dokumentācijas prasībām;

novērtēt ķīmisko vielu, to maisījumu un materiālu atbilstību kvalitātes prasībām;

veikt ķīmisko sintēzi, ķīmiskās un fizikāli ķīmiskās analīzes, sagatavot paraugus analīzēm, dokumentēt darba procesu;

novērtēt ķīmiskās vielas, pārzināt tehnoloģijas;

sagatavot paraugus;

veikt ķīmisko sintēzi, dokumentēt darba procesu;

apstrādāt datus.

Materiālu ķīmijas tehniķa pienākumi un uzdevumi, kas tiek apgūti mācību procesa laikā:

Materiālu ķīmijas tehniķis veic tehnoloģisko procesu vai tā daļu atbilstoši ražošanas un kvalitātes kontroles dokumentācijai, lai iegūtu kvalitātes prasībām atbilstošu materiālu vai ķīmisko maisījumu, ievērojot darba un vides aizsardzības prasības.

Darba iespējas:

Materiālu ķīmijas tehniķi var strādāt ķīmijas, kokrūpniecības, poligrāfijas, metālapstrādes, būvmateriālu ražošanas u. c. uzņēmumos.

Mācību laikā apgūst profesionālos moduļus:

Telpu, iekārtu, ķīmisko vielu un komunikāciju sagatavošana darba procesam

Materiālu testēšana un novērtēšana

Ražošanas tehnoloģiskie procesi, to kontrole

Ražošanas tehnoloģiskā procesa dokumentēšana

Izejvielu un produktu kvalitātes nodrošināšana

Daudzfuncionālo materiālu pētīšana

Sintēžu parametru pētīšana

Materiālu ķīmijas tehniķa prakse/kvalifikācijas prakse

Tālākizglītības iespējas:

Turpināt izglītību augstākas pakāpes izglītības programmās.

Pilnveidot profesionālās kompetences uzņēmumos, tālākizglītības kursos un semināros.

Turpināt pašizglītoties.

Apgūstot vidējās profesionālās izglītības programmu, vidusskolas mācību priekšmeti, kuros jāliek CE eksāmeni ir Matemātika, Latviešu valoda un literatūra, kā arī Angļu valoda, kas tiek apgūti optimālā līmenī un viens CE pēc izvēles - Ķīmija, kas nepieciešama, lai turpinātu izglītību augstākās pakāpes izglītības programmās.

Latvijas Reitingi