PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA: ATJAUNOJAMĀS ENERĢĒTIKAS TEHNIĶIS, 4. Latvijas kvalifikācijas līmenis

Programmas veids: Profesionālās vidējās izglītības programma
Programmu kopa: Enerģētika un elektrotehnika
Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība, pēc 9. klases
Mācību ilgums: 4 gadi

Izglītības programmā apgūstamās prasmes:

uzstāda un uztur atjaunojamās enerģētikas iekārtas, kuras izmanto atjaunojamās enerģijas resursu elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanā.

plāno un organizē ražošanā nepieciešamo materiālu, resursu un iekārtu iegādi, novietošanu, uzglabāšanu un ražošanas atkritumu utilizāciju

izbūvē, uzstāda un montē sadales iekārtas, izvēloties atbilstošos materiālus, iekārtas un instrumentus, atbilstoši montāžas darbu tehnoloģijām un ražotāja instrukcijām.

veic elektriskos, neelektriskos mērījumus elektromontāžas un elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas darbos.

uzrauga un uztur atjaunojamās enerģētikas iekārtas darbību, veic nepieciešamās atjaunojamās enerģētikas iekārtas un sistēmu vizuālās, akustiskās, hidrauliskās un pneimatiskās pārbaudes.

Atjaunojamās enerģētikas tehniķa pienākumi un uzdevumi, kas tiek apgūti mācību procesa laikā:

Atjaunojamās enerģētikas tehniķis plāno, organizē un veic atjaunojamās enerģētikas iekārtu, kuras izmanto atjaunojamās enerģijas resursus elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanā, izbūvi un uzraudzību, plāno un organizē ražošanā nepieciešamo materiālu, resursu un iekārtu piegādi, novietošanu, uzglabāšanu un ražošanas atkritumu utilizāciju, atbilstoši darba uzdevumam un/vai darba vadītāja norādījumiem, piesaistot nepieciešamos speciālistus.

Darba iespējas:

Tehnikuma absolventi var turpināt izglītību augstākā līmeņa profesionālās izglītības programmās vai augstskolu akadēmiskās izglītības programmās.

Mācību laikā apgūst profesionālos moduļus:

Elektroenerģētikas pamatprocesi un elektrotehnisko darbu veidi

Elektroietaišu montāžas atslēdznieka darbi

Elektroietaišu montāžas palīgdarbi

Elektrotehnikas pamati un elektriskie mērījumi

Elektrodrošība elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un elektromontāžas darbos

Sadales ietaišu izbūve

Elektrisko mašīnu un iekārtu pieslēgšana

Elektrisko mašīnu un iekārtu iestatīšana un ekspluatācija

Elektrotehniskās dokumentācijas aizpildīšana

Preču un pakalpojumu izvēle elektromontāžas darbos

Atjaunojamo resursu izmantošana elektroenerģijas ražošanā

Atjaunojamo resursu izmantošana siltumenerģijas ražošanā

Atjaunojamās enerģētikas iekārtu montāža un uzstādīšana

Atjaunojamās enerģētikas iekārtu ekspluatācija

Atjaunojamās enerģētikas iekārtu demontāžā un materiālu utilizācija

Atjaunojamās enerģētikas tehniķa prakse

Cauruļvadu montēšana

Elektrotīklu izbūves būvmašīnu vadīšana

Darbs spriegumaktīvā vidē

Hidrodinamisko un termodinamisko sistēmu uzstādīšana, ekspluatācija

Tālākizglītības iespējas:

Turpināt izglītību augstākas pakāpes izglītības programmās.

Pilnveidot profesionālās kompetences uzņēmumos, tālākizglītības kursos un semināros.

Turpināt pašizglītoties.

Apgūstot vidējās profesionālās izglītības programmu, vidusskolas mācību priekšmeti, kuros jāliek CE eksāmeni ir Matemātika, Latviešu valoda, Angļu valoda, kas tiek apgūti optimālā līmenī un viens CE pēc izvēles ir Fizika, kas nepieciešams, lai turpinātu izglītību augstākās pakāpes izglītības programmās.

IEGŪSTAMĀ KVALIFIKĀCIJA: ELEKTROTEHNIĶIS, 4. Latvijas kvalifikācijas līmenis

Programmas veids: Profesionālās vidējās izglītības programma
Programmu kopa: Enerģētika un elektrotehnika
Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība, pēc 9. klases
Mācību ilgums: 4 gadi
Izglītības programmā apgūstamās prasmes:

uzstāda un novērš atklātos defektus elektroiekārtās, izmanto atbilstošus materiālus un instrumentus, uztur elektroiekārtu darbspēju un darbmūža pagarināšanu;

plāno un organizē vienkāršu principiālo elektrotehnisko shēmu projektēšanu;

veic elektromontāžas darbus, elektriskos mērījumus, elektroiekārtas parametru iestatīšanu un pārbaudi;

precīzi veic elektriskos un citus mērījumus ar atbilstošiem mērinstrumentiem;

atrod, izvērtē un radoši lieto elektroietaišu projektēšanas, izbūves un ekspluatācijas gaitā iegūto informāciju.

Elektrotehniķa pienākumi un uzdevumi, kas tiek apgūti mācību procesa laikā:

Elektrotehniķis plāno, organizē un veic elektroietaišu projektēšanas, izbūves un ekspluatācijas (elektroietaišu darbspējas uzturēšanas un darbmūža pagarināšanas) darbus sadarbībā ar tiešo darba vadītāju.

Darba iespējas:

Tehnikuma absolventi var strādāt AS “Latvenergo”, AS “Sadales tīkls” u.c. enerģētikas nozares uzņēmumos.

Mācību laikā apgūst profesionālos moduļus:

Elektroenerģētikas pamatprocesi un elektrotehnisko darbu veidi

Elektroietaišu montāžas atslēdznieka darbi

Elektroietaišu montāžas palīgdarbi

Elektrotehnikas pamati un elektriskie mērījumi

Elektrodrošība elektroietaišu tehniskāsekspluatācijas un elektromontāžas darbos

Elektrisko mašīnu un iekārtu pieslēgšana

Spēka un apgaismes elektrotīklu ierīkošana

Elektroenerģijas pārvades līniju izbūve

Sadales ietaišu izbūve

Elektromontāžas darbu organizēšana

Elektrotehniskā dokumentācija

Preču un pakalpojumu izvēle elektromontāžas darbiem

Darbs spriegumaktīvā vidē

Elektrotīklu izbūves būvmašīnu vadīšana

Traktortehnikas vadīšana

Praktiskās mācības:

Preču un pakalpojumu izvēle elektromontāžas darbiem

Ārējo elektrotīklu tehniskā ekspluatācija

Ēku iekšējo elektrotīklu tehniskā ekspluatācija

Elektrisko mašīnu un iekārtu iestatīšana un ekspluatācija

Elektrotehniķa prakse

Tālākizglītības iespējas:

Turpināt izglītību augstākas pakāpes izglītības programmās.

Pilnveidot profesionālās kompetences uzņēmumos, tālākizglītības kursos un semināros.

Turpināt pašizglītoties.

Apgūstot vidējās profesionālās izglītības programmu, vidusskolas mācību priekšmeti, kuros jāliek CE eksāmeni ir Matemātika, Latviešu valoda, Angļu valoda, kas tiek apgūti optimālā līmenī un viens CE pēc izvēles - Fizikā, kas nepieciešams, lai turpinātu izglītību augstākās pakāpes izglītības programmās.

Latvijas Reitingi