PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Profesionālā kvalifikācija: Elektrotehniķis

Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis

Izglītības programmas kods: 33 522 00
Profesijas standarta kods 3113 02
Mācību ilgums: 4 gadi

 

Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums:

–  elektrotehniķis  plāno,  organizē un  veic  elektroietaišu  projektēšanas, izbūves  un  ekspluatācijas  (elektroietaišu  darbspējas  uzturēšanas  un  darbmūža pagarināšanas) darbus sadarbībā ar tiešo darba vadītāju.

Elektrotehniķis  strādā dažādu  jomu  uzņēmumos  vai  kā individuālais

komersants, vai pašnodarbināta persona.

 

1.  Profesionālās  darbības  pamatuzdevumu  veikšanai  nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī:

1.1. elektroapgādes principi un nodrošinājums;

1.2. grāmatvedības un uzskaites pamatprincipi;

1.3. sociālās zinības;

1.4. vadības pamati.

2.  Profesionālās  darbības  pamatuzdevumu  veikšanai  nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī:

2.1. elektrotīkla automatizācijas pamati;

2.2. elektroiekārtas (uzbūve, darbības principi un ekspluatācija);

2.3. elektronikas pamati;

2.4. loģisko kontroleru programmēšana;

2.5. mehānikas principi;

2.6. darbu organizācija un plānošana;

2.7. saskarsmes pamatprincipi;

2.8. tehnoloģiskais process;

2.9. profesionālie termini valsts valodāun vienāsvešvalodā.

3.  Profesionālās  darbības  pamatuzdevumu  veikšanai  nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī:

3.1. elektriskie materiāli;

3.2. elektriskie mērījumi;

3.3. elektroinstalācija;

3.4. elektrotehniskie grafiskie apzīmējumi;

3.5. tehniskāgrafika;

3.6. materiālzinība;

3.7. metālapstrādes darbu tehnoloģija;

3.8. elektroiekārtu atslēdznieka darbi;

3.9. pirmāpalīdzība;

3.10. datorzinības, datoru lietojumprogrammas, datu bāzes;

3.11. lietvedības pamati;

3.12. profesionālās un vispārējās ētikas principi;

3.13. valsts valoda;

3.14. viena svešvaloda saziņas līmenī;

3.15. darba vides iespējamie riska faktori un to novēršana;

3.16. darba aizsardzība;

3.17. vides aizsardzība;

3.18. darba tiesiskās attiecības. 

Latvijas Reitingi