PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Iegūstamā kvalifikācija: Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru tehniķis, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Mācības iestāde: PIKC Rīgas Valsts tehnikums

Programmas veids: Profesionālās vidējās izglītības programma

Programmu kopa: Dzelzceļa pakalpojumi

Iepriekšēja izglītība: Pamatizglītība

Izglītības procesa rezultātā nodrošinot profesionālās vidējās izglītības apguvi sagatavot dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru tehniķi (3114 13), kurš spēj veikt darbus, saistītus ar signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas iekārtu pārbaudi, ekspluatāciju regulēšanu, veikt elektromontāžas darbus, merījumus, ierakstus speciālajos žurnālos.

Mācību ilgums 4 gadi, kuru laikā apgūst:

 • ievērot darba aizsardzību, elektrodrošību un ugunsdrošību;
 • strādāt komandā un patstāvīgi;
 • izmantot progresīvo pieredzi savā profesionālajā darbā;
 • aizpildīt tehnisko dokumentāciju;
 • veikt signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas iekārtu tehnisko apkopi;
 • apkalpot automatiskās bloķēšanas ierīces;
 • apkalpot pusautomatiskās bloķēšanas ierīces;
 • apkalpot elektriskās centralizācijas ierīces stacijās;
 • apkalpot šķirošanas uzkalna automātiskās ierīces;
 • apkalpot dispečeru centralizācijas ierīces;
 • apkalpot tehniskās diagnostikas shēmas;
 • lasīt un sastādīt rasējumus- elektriskās shemas.

Tehnikuma absolventi var turpināt izglītību augstākā līmeņa profesionālās izglītības programmās vai augstskolu akadēmiskās izglītības programmās.

 

Iegūstamā kvalifikācija: Lokomotīvju saimniecības tehniķis, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Mācības iestāde: PIKC Rīgas Valsts tehnikums

Programmas veids: Profesionālās vidējās izglītības programma

Programmu kopa: Dzelzceļa transports

Iepriekšēja izglītība: Pamatizglītība

Izglītības procesa rezultātā nodrošinot profesionālās vidējās izglītības apguvi sagatavot lokomotīvju saimniecības tehniķi (311539), kurš spēj veikt darbus, saistītus ar atslēdznieka un remonta darbiem, nosaka lokomotīves agregātu darbības bojājumus un novērš tos vilciena braukšanas laikā, aprēķina tehnoloģisko materiālu un darba laika patēriņu, organizē darbu un pakļauta personala darba uzskaitei.

Mācību ilgums 4 gadi, kuru laikā apgūst:

 • ievērot elektrodrošību un ugunsdrošību;
 • strādāt komandā un patstāvīgi;
 • ievērot vides aizsardzības noteikumus;
 • izpildīt atslēdznieka pamatdarbus;
 • lasīt un sastādīt rasējumus un veikt mērijumus;
 • taisnot, liekt un apstrādāt detaļas;
 • remontēt vidēji sarežģītas ierīces un agregātus;
 • veikt automātisko bremžu, dīzeļa un palīgagregātu remonta darbus;
 • veikt riteņpāru bukšu mezglu revīziju un remonta darbus;
 • sastādīt tehnisko dokumentāciju;
 • sagatavot lokomotīves darbam;
 • veikt manevrus.

Tehnikuma absolventi var turpināt izglītību augstākā līmeņa profesionālās izglītības programmās vai augstskolu akadēmiskās izglītības programmās.

 Šo dzelzceļa specialitātes var apgūt Tālākizglītības nodaļā:

Iegūstamā kvalifikācija: Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Mācības iestāde: PIKC Rīgas Valsts tehnikums

Programmas veids: Profesionālās vidējās izglītības programma

Programmu kopa: Dzelzceļa pakalpojumi

Iepriekšēja izglītība: Pamatizglītība

Izglītības procesa rezultātā nodrošinot profesionālās vidējās izglītības apguvi sagatavot dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķi (311541), kurš spēj veikt darbus, saistītus ar kustības drošības nodrošināšanu, kravu pieņemšanu un nodošanu, kravu iekraušanas un pārvadāšanas noteikumu ievērošanu, noteikt darba apjomus, novērtēt šo darbu veikšanai nepieciešamās ierīces.

Mācību ilgums 4 gadi, kuru laikā apgūst:

 • patstāvīgi veikt izpildītāja darbu, ietverot veicamā darba plānošanu;
 • elastīgi risināt problēmas;
 • atbildēt par sava darba rezultātiem;
 • organizēt darbu un darba vietu tā, lai izvairītos no traumām;
 • ievērot darba aizsardzību, elektrodrošību un ugunsdrošību;
 • strādāt komandā un patstāvīgi;
 • izmantot progresīvo pieredzi savā profesionālajā darbā;
 • aizpildīt tehnisko dokumentāciju;
 • pielietot stacijas dežuranta vadības pulti;
 • veikt dzelzceļa pārvadājumus;
 • veikt vagonu komerciālo apskati;
 • sastādīt vilcienu kustības grafikus;
 • nodrošināt vilcienu kustības grafika un vilciena formēšanas plāna ievērošanu;
 • lasīt un sastādīt skices, darba un kopsavilkuma rasējumus.

Tehnikuma absolventi var turpināt izglītību augstākā līmeņa profesionālās izglītības programmās vai augstskolu akadēmiskās izglītības programmās.

 

Šo dzelzceļa specialitātes var apgūt Tālākizglītības nodaļā:

Iegūstamā kvalifikācija: Sliežu ceļu saimniecības tehniķis, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Mācības iestāde: PIKC Rīgas Valsts tehnikums

Programmas veids: Profesionālās vidējās izglītības programma

Programmu kopa: Dzelzceļa transports

Iepriekšēja izglītība: Pamatizglītība

Programmas apraksts: Vidējā izglītība

Izglītības procesa rezultātā sagatavot sliežu ceļu saimniecības tehniķi, kurš spēj veikt darba profesijai atbilstošus darbus, noteikt to apjomus, novērtēt šo darbu veikšanai nepieciešamos mehānismus.

Mācību ilgums 2 gadi, kuru laikā apgūst:

 • patstāvīgi veikt izpildītāja darbu, ietverot veicamā darba plānošanu;
 • novērtēt informāciju un pieņemt tai adekvātus lēmumus;
 • elastīgi risināt problēmas;
 • atbildēt par sava darba rezultātiem;
 • organizēt darbu un darba vietu tā, lai izvairītos no traumām;
 • ievērot elektrodrošību un ugunsdrošību;
 • strādāt komandā un patstāvīgi;
 • ievērot vides aizsardzības noteikumus;
 • veikt darbus inženiertehniskās būvēs un zemes klātnēs;
 • montēt pneimatiskās pūšanas iekārtas uz centralizētajiem pārmiju pārvadiem;
 • nomainīt atsevišķu sliežu un pārmiju pārvedu metāla daļas, nomainīt uzliktņus;
 • nomainīt pārvedu brusas un atsevišķu pārmijas pamatņu bukses;
 • nomainīt gulšņus ar balasta maiņu līdz gulšņa pamatnei;
 • labot ceļu, kūkumu vietās ieliekot paliktņus;
 • labot, nomainīt līmeņa novirzes, nosēdumu un sašķiebumu ar regulēšanas starplikām;
 • aprēķināt materiālu un darba laika patēriņu;
 • strādāt ar kontroles mērinstrumentiem;
 • pielietot tehnisko dokumentāciju:
 • lasīt un sastādīt skices, darba un kopsavilkuma rasējumus.

3.    Programmas mācību metodes un apguves novērtēšana:

Tehnikuma absolventi var turpināt izglītību augstākā līmeņa profesionālās izglītības programmās vai augstskolu akadēmiskās izglītības programmās.

 

Šo dzelzceļa specialitātes var apgūt Tālākizglītības nodaļā:

Iegūstamā kvalifikācija:Vilces līdzekļa vadītājs (mašīnists), 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Mācības iestāde: PIKC Rīgas Valsts tehnikums

Programmas veids: Profesionālās vidējās izglītības programma

Programmu kopa: Dzelzceļa pakalpojumi

Iepriekšēja izglītība: Pamatizglītība

Programmas apraksts: Vidējā izglītība

Izglītības procesa rezultātā sagatavot vilces līdzekļa vadītāju (mašīnistu) (8311 05), kurš vada vilces līdzekli, organizē lokomotīves brigādes darbu, savas kompetences ietvaros nodrošina satiksmes drošību, kontrolē vilces līdzekļa agregātu, mezglu un sistēmu darbību, un to tehnisko stāvokli.

Mācību ilgums 2 gadi, kuru laikā apgūst:

 

Šo dzelzceļa specialitātes var apgūt Tālākizglītības nodaļā:

Iegūstamā kvalifikācija: Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Mācības iestāde: PIKC Rīgas Valsts tehnikums

Programmas veids: Profesionālās vidējās izglītības programma

Programmu kopa: Dzelzceļa pakalpojumi

Iepriekšēja izglītība: Pamatizglītība

Programmas apraksts: Vidējā izglītība

Mācību ilgums 2 gadi, kuru laikā apgūst:

 • jāprot iegūt, klasificēt, novērtēt un izmantot informāciju;
 • patstāvīgi veikt izpildītāja darbu, ietverot veicamā darba plānošanu;
 • elastīgi risināt problēmas;
 • atbildēt par sava darba rezultātiem;
 • organizēt darbu un darba vietu tā, lai izvairītos no traumām;
 • ievērot darba aizsardzību, elektrodrošību un ugunsdrošību;
 • strādāt komandā un patstāvīgi;
 • izmantot progresīvo pieredzi savā profesionālajā darbā;
 • aizpildīt tehnisko dokumentāciju;
 • lasīt un sastādīt skices un shēmas;
 • izmantot tehnoloģiskās kartes un zīmējumus;
 • veikt dažādu vilces līdzekļu sēriju tehnisko apkopi;
 • operatīvi novērst vidēji sarežģītu ierīču un agregātu bojājumus;
 • novērtēt vilces līdzekļa tehnisko stāvokli;
 • pārzināt ekspluatējamā vilces līdzekļa uzbūvi un darba principus;
 • ievērot vilces līdzekļa ekspluatācijas noteikumu prasības.

Tehnikuma absolventi var turpināt izglītību augstākā līmeņa profesionālās izglītības programmās vai augstskolu akadēmiskās izglītības programmās.

 

Šo dzelzceļa specialitātes var apgūt Tālākizglītības nodaļā:

Iegūstamā kvalifikācija: Transporta vagonu tehniķis, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Mācības iestāde: PIKC Rīgas Valsts tehnikums

Programmas veids: Profesionālās vidējās izglītības programma

Programmu kopa: Dzelzceļa pakalpojumi

Iepriekšēja izglītība:Vidējā izglītība

Profesionālās izglītības procesa rezultātā sagatavot kvalificētu transporta vagonu tehniķi, kurš ir spējīgs veikt vagonu tehniskās uzturēšanas, apkopes un remonta darbus, palīdzēt organizēt un vadīt vagonu tehniskās apskates darbus.

Mācību ilgums 960 stundas, kuru laikā apgūst:

 • Izglītības procesa rezultātā dod iespējas apgūt zināšanas un prasmes:
 • veikt tehnisko apkopi un vagonu remontu;
 • pārbaudīt vagonu iekārtu darbību;
 • strādāt ar ražošanas un ekspluatācijas dokumentāciju;
 • izstrādāt detaļu un vienkāršu mezglu rasējumus, lasīt rasējumus;
 • ievērot darba un ugunsdrošības noteikumus;
 • izvēlēties pareizus materiālus;
 • strādāt ar remonta darbu mehanizācija līdzekļiem;
 • veikt vagonu automātisko bremžu uzturēšanas darbus;
 • noteikt bojājumus un defektus vagonu automātisko bremžu iekārtā.

Tehnikuma absolventi var turpināt izglītību augstākā līmeņa profesionālās izglītības programmās vai augstskolu akadēmiskās izglītības programmās.

 

Šo dzelzceļa specialitātes var apgūt Tālākizglītības nodaļā:

Iegūstamā kvalifikācija: Vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs, 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Mācības iestāde: PIKC Rīgas Valsts tehnikums

Programmas veids: Profesionālās vidējās izglītības programma

Programmu kopa: Dzelzceļa transports

Iepriekšēja izglītība: Pamatizglītība

Profesionālās izglītības procesa rezultātā sagatavot kvalificētu vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgu, kurš ir spējīgs kvalificēta speciālista vadībā veikt mašīnista palīga pienākumus,  apkalpot iekārtas un mašīnas, ievērot ekspluatācijas, kontroles un apkopes noteikumus, palīdz kontrolēt vilces līdzekļa darbību.

Mācību ilgums 640 stundas, kuru laikā apgūst:

 • vilces līdzekļa uzbūvē un remontā;
 • automātisko bremžu uzbūvē un darbībā;
 • tehniskās ekspluatācijas noteikumos un instrukcijās;
 • ievērot ugunsdrošības, elektrodrošības un darba drošības prasības;
 • noteikt vilces līdzekļa darbības traucējumus un novērst tos vilciena braukšanas laikā;
 • strādāt komandā un patstāvīgi;
 • pašizglītoties;
 • uzņemties atbildību par sava darba rezultātiem;
 • ievērot vides aizsardzības noteikumus;
 • izmantot progresīvo pieredzi un darba metodes savā profesionālajā darbībā;
 • iegūt, novērtēt, klasificēt un izmantot informāciju par parādībām un procesiem, kas nozīmīgi profesionālajai darbībai.

Tehnikuma absolventi var turpināt izglītību augstākā līmeņa profesionālās izglītības programmās vai augstskolu akadēmiskās izglītības programmās.

 

Šo dzelzceļa specialitātes var apgūt Tālākizglītības nodaļā:

Iegūstamā kvalifikācija: Vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs, 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Mācības iestāde: PIKC Rīgas Valsts tehnikums

Programmas veids: Profesionālās vidējās izglītības programma

Programmu kopa: Dzelzceļa transports

Iepriekšēja izglītība: Pamatizglītība

Profesionālās izglītības procesa rezultātā sagatavot kvalificētu vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgu, kurš ir spējīgs kvalificēta speciālista vadībā veikt mašīnista palīga pienākumus,  apkalpot iekārtas un mašīnas, ievērot ekspluatācijas, kontroles un apkopes noteikumus, palīdz kontrolēt vilces līdzekļa darbību.

Mācību ilgums 640 stundas, kuru laikā apgūst:

 • vilces līdzekļa uzbūvē un remontā;
 • automātisko bremžu uzbūvē un darbībā;
 • tehniskās ekspluatācijas noteikumos un instrukcijās;
 • ievērot ugunsdrošības, elektrodrošības un darba drošības prasības;
 • noteikt vilces līdzekļa darbības traucējumus un novērst tos vilciena braukšanas laikā;
 • strādāt komandā un patstāvīgi;
 • pašizglītoties;
 • uzņemties atbildību par sava darba rezultātiem;
 • ievērot vides aizsardzības noteikumus;
 • izmantot progresīvo pieredzi un darba metodes savā profesionālajā darbībā;
 • iegūt, novērtēt, klasificēt un izmantot informāciju par parādībām un procesiem, kas nozīmīgi  profesionālajai darbībai.

Tehnikuma absolventi var turpināt izglītību augstākā līmeņa profesionālās izglītības programmās vai augstskolu akadēmiskās izglītības programmās.

 

 

 

 

Latvijas Reitingi