PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Fonda nosaukums: Eiropas Reģionālās attīstības fonds
Aktivitāte: 3.1.1.1. „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai”
Projekts  „PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” mācību aprīkojuma modernizēšana un infrastruktūras uzlabošana”
Vienošanās Nr. 2014/0005/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/011
Projekta īstenošanas laiks 24.10.2012. – 15.12.2015.
Projekta kopējo izmaksu summa EUR 9 566 741, t.sk., ERAF finansējums – EUR 8 227 397.26 (86% ) un valsts finansējums – EUR 1 339 343.74 (14%).

Projekta mērķis ir uzlabot PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” prioritārā izglītības programmu grupu izglītības programmu īstenošanas kvalitāti, veicinot mācību procesā izmantojamās infrastruktūras un aprīkojuma modernizēšanu un profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām.
2015.gada 15.decembrī noslēdzies Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta „PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” mācību aprīkojuma modernizēšana un infrastruktūras uzlabošana”, Vienošanās Nr. 2014/0005/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/011, īstenošana. Projekta ietvaros Rīgas Valsts Tehnikumā ir izveidots moderns un vienots mācību komplekss, kas veicinās izglītības programmu īstenošanas kvalitāti un profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām.
Projekta ietvaros ir veikta objekta Dārzciema ielā 64, Rīgā mācību korpusa rekonstrukcija, savienojošā vestibila izbūve ar darbnīcu korpusu, metālapstrādes darbnīcas rekonstrukcija, darbnīcu korpusa, inženiertehnisko tīklu un daļēja teritorijas izbūve atbilstoši akceptētajam būvprojektam, noslēgtajam būvniecības līgumam un spēkā esošajiem būvnormatīviem. Rekonstruētās un jaunbūvētās izglītības iestādes telpas ir atbilstošas spēkā esošajām sanitāri tehniskajām prasībām un nodrošinātas ar ugunsdrošības, izziņošanas, apsardzes, video novērošanas, piekļuves, u.c. sistēmām, kā arī pielāgotas cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Kopējās būvniecības izmaksas ir 6 242 334,41 EUR, tai skaitā ar būvniecību saistīto pakalpojumu (tehniskās dokumentācijas izstrādes, autoruzraudzības, būvuzraudzības) izmaksas.
Būtiski ieguldījumi veikti arī mācību aprīkojuma modernizācijā profesionālo un vispārizglītojošo mācību priekšmetu apguvei – iegādāts aprīkojums prioritārajās profesionālās izglītības programmās Inženiermehānika, Enerģētika un elektrotehnika, Dzelzceļa transports, Poligrāfija un izdevējdarbība, kā arī aprīkota datorklase, bibliotēka un iegādāts kopējo mācību telpu, laboratoriju un telpu aprīkojums un inventārs – kopā 3 147 065,68 EUR apmērā. Tas nodrošinās izglītojamajiem iespēju apgūt profesionālās kompetences, strādājot ar mūsdienu darba tirgum atbilstošām tehnoloģijām.
Pēc pārcelšanās uz jauno skolas ēku, Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņiem turpmāk mācības noritēs gan esošajā vēsturiskajā ēkā Rīgā, Kr.Valdmeāra 1c, kur tiks nodrošināta teorētiskā apmācība, bet jaunajā mācību kompleksā Rīgā, Dārzciema ielā 64 tiks piedāvāts plašu nozaru pilnībā modernizēts praktisko apmācību centrs, ievērojami uzlabojot mācību procesa kvalitāti.

 

Vienošanās Nr. 2014/0005/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/011

Projekta mērķis ir uzlabot PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” prioritārās izglītības programmu grupu izglītības programmu īstenošanas kvalitāti, veicinot mācību procesā izmantojamās infrastruktūras un aprīkojuma modernizēšanu un profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām.

Projekta ietvaros paredzēts izveidot Mācību centru Dārzciema ielā 64, Rīgā, kas ietver mācību korpusa rekonstrukciju

Vienošanās Nr. 2014/0005/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/011

Projekta mērķis ir uzlabot PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” prioritārās izglītības programmu grupu izglītības programmu īstenošanas kvalitāti, veicinot mācību procesā izmantojamās infrastruktūras un aprīkojuma modernizēšanu un profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām.

Projekta ietvaros paredzēts izveidot Mācību centru Dārzciema ielā 64, Rīgā, kas ietver mācību korpusa rekonstrukciju

Vienošanās Nr. 2014/0005/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/011

Projekta mērķis ir uzlabot PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” prioritārās izglītības programmu grupu izglītības programmu īstenošanas kvalitāti, veicinot mācību procesā izmantojamās infrastruktūras un aprīkojuma modernizēšanu un profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām.

Projekta ietvaros paredzēts izveidot Mācību centru Dārzciema ielā 64, Rīgā, kas ietver mācību korpusa rekonstrukciju

Vienošanās Nr. 2014/0005/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/011

Projekta mērķis ir uzlabot PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” prioritārās izglītības programmu grupu izglītības programmu īstenošanas kvalitāti, veicinot mācību procesā izmantojamās infrastruktūras un aprīkojuma modernizēšanu un profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām.

Projekta ietvaros paredzēts izveidot Mācību centru Dārzciema ielā 64, Rīgā, kas ietver mācību korpusa rekonstrukciju

Vienošanās Nr. 2014/0005/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/011

Projekta mērķis ir uzlabot PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” prioritārās izglītības programmu grupu izglītības programmu īstenošanas kvalitāti, veicinot mācību procesā izmantojamās infrastruktūras un aprīkojuma modernizēšanu un profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām.

Projekta ietvaros paredzēts izveidot Mācību centru Dārzciema ielā 64, Rīgā, kas ietver mācību korpusa rekonstrukciju

Latvijas Reitingi