PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Šogad augustā jau apritēs gads, kopš Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar partneriem īsteno Eiropas Savienības Mūžizglītības programmā Comenius apakšprogrammas aktivitātē „Reģionālās partnerības” projektu „Veiksmīgas skolu darbības sekmēšana Leipcigā un Rīgā: skolas neapmeklētības prevencija”.

Skolu neapmeklētībai ir nozīmīga ietekme uz skolēnu turpmāko iekļaušanos darba tirgū un savas dzīves kvalitātes nodrošināšanu, tas ietekmē arī sabiedrības labklājību un attīstību kopumā. Pastāv dažādi iemesli, kāpēc audzēknis kavē mācību procesu vai izlemj neturpināt mācības. Situācija atšķiras dažādās Eiropas Savienības valstīs, tāpēc svarīga ir pieredzes apmaiņa, labās prakses piemēru apzināšana un kopīgu risinājumu meklēšana.

Projekta partneri no Vācijas ir City of Leipzig (Germany), Department for Young People, Family and Education, Johannes-Kepler Grammar School Leipzig, Vocational School for Electrical Engineering No 7 Leipzig, 16 Secondary School Leipzig, University of Leipzig - Unit School Pedagogy/ School Development Research un Saxonian Educational Agency, Regional Office Leipzig.

Projekta partneri no Latvijas ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, Ziemeļvalstu ģimnāzija, Rīgas Teikas vidusskola, Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Valsts tehnikums“ un Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte.

Partnerattiecību galvenais mērķis ir dažādo projekta dalībnieku sadarbības izveide un stiprināšana ar nolūku novērst priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, kā arī jaunu inovatīvu stratēģiju attīstīšana, lai mazinātu priekšlaicīgi mācības pārtraukušo skaitu, izmantojot skolu pieredzi un Leipcigas un Rīgas universitāšu zinātniskās atziņas. Ņemot vērā projekta dalībnieku līdzšinējo pieredzi, projekta ietvaros tiks strādāts pie vairākām apakštēmām – skolas un ģimenes sadarbība, skolēnu lasītprasmes (vienas no pamatkompetencēm) veicināšana, skolēnu interešu izglītība un brīvā laika pavadīšana skolā pēc mācībām, skolēnu karjeras izglītība un izvēle (profesionālā orientācija), atbalsta sistēmas skolās, skolotāju izglītība un tālākizglītība.

Projekta ietvaros tiks organizēti trīs darba semināri katrā dalībvalstī  un izstrādāta stratēģija, kā mazināt mācības pārtraukušo un biežu skolas kavētāju skaitu. Stratēģija tiks izstrādāta, balstoties uz partneru jau esošās pieredzes apzināšanu un izvērtēšanu, pamatojot to teorētiski un sniedzot informāciju kā izdales materiālus skolotājiem un pedagoģiskajiem darbiniekiem.

Šobrīd jau ir notikuši divi semināri Leipcigā un viens Rīgā, un projektā iesaistītie partneri jau var salīdzināt pasākumus priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas novēršanai un jaunu instrumentu izmēģināšanu. Partneri regulāri sazinās un savstarpēji apmainās ar informāciju un mēģina īstenot kolēģu pieredzi pie sevis.

Ar projektā gūtajām atziņām, secinājumiem un izstrādātajiem materiāliem tiks iepazīstinātas izglītības iestādes, tās būs atrodamas interneta vietnēs, tai skaitā projekta mājalapā: www.school-success.net un European Shared Treasures, kā arī publiskoti ar izglītību saistītos preses izdevumos un portālos.

Informācija: Projekta vadītāja – Lāsma Lancmane t. 67026876, Projekta asistente – Lolita Meža t. 67037955.

 

Latvijas Reitingi