PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

 

Pārrobežu projekts- apmācība sauszemes transporta tīklā un loģistikā

"Zilās apkaklītes"

ELRII – 465  - LogOnTrain -

Īss projekta kopsavilkums

Vairākums uzņēmumu pierobežas apgabalos ražo preces un piedāvā pakalpojumus vietējam tirgum. Pārrobežu saiknes starp uzņēmumiem ir nepietiekami attīstītas, lai gan pieejami ir vairāki ceļu un dzelzceļa savienojumi projekta teritorijā. Galvenais iemesls zināmai atpalicībai pārrobežu tirdzniecībā ir tas, ka jūtams  kvalificēta darbaspēka trūkums ("zilo apkaklīšu" darbs). Uzņēmumi, kas citādi būtu spējīgi uzlabot rādītājus  pārrobežu un starptautiskajā  transportā un loģistikā, kravu pārvadājumos un klientu apkalpošanā, netiek attīstīti sava potenciāla iespējās un līdz ar to ir pamats aktivizēt pārrobežu ekonomikas saites.

Pierobežas rajonos pastāv profesionālās skolas, kurās tiek realizētas mācību programmas transportā un loģistikā. Tomēr uzņēmumi, kuros tiek  nodarbināti šo profesionālo skolu absolventi, bieži vien ir neapmierināti ar savu darbinieku prasmēm un iemaņām pārrobežu un starptautiskajā  loģistikā un kravu ekspedīcijā.

Projekts ELRII - 465 oficiālais logo

ELRII - 465 projekta logo ar akronīmu " LogOnTrain "

Lai maksimāli izmantotu esošo pārrobežu tirdzniecības potenciālu, ir nepieciešams uzlabot apmācību pārrobežu un starptautiskā transporta, kravu ekspedīcijas un loģistikas jomā. Attiecīgo profesionālo skolu mācību programmas šajā jomā būtu jāatjaunina, ir nepieciešams apgūt papildus prasmes pārrobežu un starptautiskajos jautājumos šajās jomās, mācību procesā būtu plašāk jāizmanto gan speciālas IT programmas, gan arī  simulācijas trenažieri un modelēšana. Ne mazāk  svarīgi ir radīt un veicināt sakarus starp projekta robežās darbojošamies uzņēmēju aprindām, vietējām/reģionālajām pašvaldībām un izglītības/pētniecības iestādēm.

Projekta vispārīgais mērķis:

Veicināt reģiona sociāli ekonomisko attīstību, izstrādājot darba tirgus potenciālam atbilstošu ieteikumu paketi, īpašu uzmanību veltot sadarbībai starp pētniecības un izglītības iestādēm un uzņēmumiem, lai palielinātu darbaspēka cilvēkresursu kvalitāti .

Projekta konkrētie mērķi:

Atjaunināt un sinhronizēt esošās profesionālās skolas mācību programmas un mācību programmas

Paaugstināt prasmes  un kompetences mācībspēkiem "zilo apkaklīšu" transporta un loģistikas apmācības programmā jauniešiem

Attīstīt un paplašināt simulācijas, modelēšanas un IT programmu izmantošanas iespējas transporta un loģistikas programmu apguvē

Veidot ciešaku sadarbību starp pierobežas uzņēmēju aprindām, vietējām / reģionālajām pašvaldībām un izglītības / pētniecības iestādēm loģistikas un transporta jomā.

 

Saņēmējs /Ģenerālpartneris/ Vadošais partneris

Valgas apriņķa Profesionālās izglītības attīstības centrs ( Igaunija )

Partneri

Valgas apriņķis attīstības aģentūra (Igaunija)

Rīgas Valsts tehnikums ( Latvija )

Latvijas Transporta attīstības un izglītības asociācija ( Latvija )

Pēterburgas Valsts transporta universitāte ( Krievija)

NPMP " Ziemeļrietumu Krievijas loģistikas attīstības un informācijas centrs " ( Krievija)

Pēterburgas Valsts telekomunikāciju universitāte ( Krievija) (Saint -Petersburg State University of Telecommunications)

 

Sagaidāmie rezultāti

Mācību programmas un mācību profesionālās programmas tiek uzlabotas atbilstoši mūsdienu starptautiskajiem standartiem, tās tiek akceptētas un atbalstītas arī universitāšu līmenī. Ir panākts atbalsts šo programmu realizācijai arī no darba devēju (pārvadājumu kompānijas un dzelzceļa uzņēmumi)puses.

Pasniedzēju kvalifikācija transportā, loģistikā, kravu ekspedīcijā un uzglabāšanā tiks paaugstināta, veicot šādus pasākumus:

  • Noorganizēta vasaras skola loģistikas skolotājiem un pasniedzējiem, novadīti  apmācības un kvalifikācijas kursi, kā arī  semināri par mācību metodēm;
  • realizētas 6 meistarklases,
  • Universitātes profesoru nolasītas 6 lekcijas arodskolās mācību priekšmetos Loģistika un transports.

Modernu mācību metožu ieviešana un pielietošana:

Iespējama piekļuve simulācijai, modelēšanai, kuru nodrošina  IT balstīta programmatūra, kura  parasti tiek izmantota transporta un loģistikas mērķa grupu darbā, kā arī saskarsmē ar  plašāku auditoriju;

Valgas apgabala Profesionālās apmācības centra mācību programmā IT laboratorijas paketes ieviešana;

RFID programmas ieviešana Sanktpēterburgas Valsts Telekomunikāciju universitātē, kas  pielāgota projekta partneru vajadzībām;

Sanktpēterburgas Valsts transporta universitātes dzelzceļa izmaksu aprēķināšanas IT sistēmas pielāgošana projektu partneru vajadzībām.

Publicitātes pasākumi, kas veicami, lai piesaistītu gan mērķa grupu, gan  plašākas auditorijas uzmanību:

  • 3 semināri projekta ietvaros par nozares uzņēmumu un vietējo/​​reģionālo pašvaldību iestāžu saistību visās 3 projekta realizācijas valstīs (150 dalībnieki);
  • 2 veicināšanas kampaņas, lai piesaistītu vairāk audzēkņu mācīties arodskolās transportu un loģistiku (tai skaitā vizītes 30 vidusskolās, 4000 informatīvi bukleti, raksti un viedokļu apmaiņa laikrakstos, radio un TV);
  • Projekta mājas lapa (1000 apmeklējumi);
  • Dalība citu organizētos starptautiskos / reģionālos loģistikas un transporta pasākumos (konferencēs, izstādēs) ar savu informāciju – stendiem (6 gadījumi);
  • Starptautiskais forums "Augsti kvalificētas „zilās apkaklītes” - radošs resurss mūsdienu pārrobežu loģistikā".

Budžets

Sadarbības projekta īstenošana tiek finansēta no Igaunijas- Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības ( CBC ) programmas ietvara Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (EKPI) līdzekļiem 90 %  apmērā. Kopējās projekta izmaksas sastāda 452 452,22 € , no kurām pašfinansēšanas likme ir 45 245,22 € un programmas finansējuma likme ir 407 207.00 € .

Programma

Igaunijas - Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas galvenais stratēģiskais mērķis ir veicināt kopīgas attīstības aktivitātes, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un tā labvēlīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.

Konkrētais mērķis ir plašu pierobežas teritoriju padarīt par pievilcīgu vietu gan tās iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem, veicot pasākumus, kuru mērķis ir uzlabot dzīves standartus un investīciju klimatu . Vairāk informācijas par programmu iespējams atrast  mājas lapā: www.estlatrus.eu

Projekta ilgums:

Projekts ir uzsākts 2013. gada  30. aprīlī un tiks pabeigts 2014. gada 31. decembrī. Kopumā projekta aktivitātes  tiks realizētas visu 21 mēneša laikā.

Latvijas Reitingi