PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

2021. gada 21. janvārī Ministru kabineta sēdē tika apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā  Nr.655  „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”  https://www.vestnesis.lv/op/2021/14A.2 , kuri nosaka izņēmumu profesionālās izglītības īstenošanai izglītojamiem – jauniešiem, kuri mācās profesionālās vidējās un arodizglītības programmās. Tie paredz sekojošo:

„5.13.2.3. individuālu profesionālās izglītības programmu praktiskās daļas apguvi, kura nepieciešama profesionālo prasmju un kvalifikācijas ieguvei 2021.gada pirmajā pusgadā un kuru nav iespējams veikt attālināti, kā arī tās norises laikā ir iespējams ievērot divu metru distanci".

            Šie grozījumi nosaka, ka profesionālajā izglītībā izglītojamiem, kam 2021. gada pirmajā pusgadā jānoslēdz izglītības ieguve, ir iespēja veikt individuālu praktisku prasmju apguvi, kuru nekā citādi nav iespējams īstenot (ko iespējams veikt tikai noteiktos apstākļos darbnīcā vai tam atbilstoši piemērotā prakses vietā).

Tas būtu iespējams tikai tādos gadījumos, kur prasmju apguvē ir iespējams ievērot savstarpēju divu metru distanci. Šādas iespējas ir, piemēram, apgūstot profesionālo izglītību būvniecībā, mašīnbūvē, metālapstrādē, kokrūpniecībā, enerģētikā, tekstilizstrādājumu izgatavošanā, poligrāfijā, lietišķajā mākslā un dizainā un lauksaimniecībā.

Neveicot ilgstoši šādu praktisku apguvi, pastāv pamatots risks, ka izglītojamais nevarēs nokārtot attiecīgos noslēguma praktiskos pārbaudījumus, noslēgt izglītības ieguvi un iegūt profesionālo kvalifikāciju.

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40497318&mode=mk&date=2021-01-21

 – šeit var iepazīties arī ar rīkojuma anotāciju, kurā ir iekļauta visa skaidrojuma redakcija.

Ņemot vērā anotācijā iekļauto informāciju, ir nozīmigi informēt, ka papildus minētajām nozarēm un jomām prakses uzņēmumos vai skolas darbnīcā, laboratorijā var notikt arī citās nozarēs un jomās, bet būtiskākais ka šīm praksēm jānotiek individuāli, un tikai gadījumos, ja iespējams nodrošināt saskarsmi tikai ar prakses vadītāju, darbaudzinātāju 1 pret 1, ievērojot 2 m distancēšanos u.c. noteiktos piesardzības pasākumus. Nav pieļaujama saskarsme ar citām personām, klientiem, izglītojamiem utml. Tikai šādos gadījumos individuālas prakses var notikt profesionālās izglītības audzēkņiem, kuriem šo prasmju nostiprināšana ir būtiska kvalifikācijas iegūšanai. Pārējos gadījumos praksēm ir jānotiek attālināti.

 

Latvijas Reitingi