PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

    

Profesionālās izglītības jomā notiek saturiskas un organizatoriskas pārmaiņas. Apspriest to pilnveidi un tālākas attīstības iespējas bija Rīgas Valsts tehnikuma 100 gadu jubilejai veltītās konferences mērķis. Kompetence profesionālajā izglītībā definējama kā pierādīta spēja izmantot zināšanas, personīgās, sociālās un/vai metodoloģiskās prasmes darba un mācību situācijās un profesionālajā un personīgajā attīstībā.
Par PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” attīstības stratēģiju un tās īstenošanu konferencē ziņoja direktore Dagnija Vanaga. Stratēģijas īstenošana pamatā atbilst iecerētajam, veiksmīgi tiek pilnveidota mācību tehniskā un tehnoloģiskā bāze.
Profesionālās un pieaugušo izglītības aktualitātes savā ziņojumā akcentēja Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktoreRūta Gintaute-Marihina. Valstī ir izveidotas 15 nozaru kartes, izstrādāti 162 profesiju standarti, ieviestas 59 modulārās izglītības programmas, mācību procesā tiek izmantotas simulatoru iekārtas un digitālie mācību līdzekļi, arī uzņēmumu prakšu vadītāji ir cēluši savu pedagoģisko kvalifikāciju.
Normunda Ozola – Ekonomikas ministrijas Analītikas dienesta vecākā ekonomista – referāts bija veltīts profesionālās izglītības nozīmei Latvijas darba tirgū, kāda ir esošā situācija un kādi var būt nākotnes izaicinājumi. Valstī ir izteikts darba roku trūkums nozarēs ar augstu vidējo kvalifikāciju. Nepietiekošs skaits jauniešu izvēlas turpināt mācības profesionālajā izglītībā, bet no tiem, kas uzsāk mācības, aptuveni trešdaļa neiegūst kvalifikāciju.
Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktors Imants Lipskis informēja par aktualitātēm bezdarbnieku pārkvalificēšanā un prasmju pilnveides īstenošanā. Ekonomika doktore, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas lektore Ingrīda Veipa izklāstīja iespējamo risinājumu kā piesaistīt jaunos speciālistus Latvijas reģioniem un kāda šajā procesā ir profesionālās izglītības iestādes loma.
Lāsmas Balceraites – Rīgas Valsts tehnikuma Komerczinību un ekonomikas vispārizglītojošo un profesionālo mācību priekšmetu metodiskās komisijas vadītājas ziņojums bija veltīts profesionālās izglītības izaicinājumiem 21. gadsimtā, uzverot katra personīgās atbildības nozīmīgumu.
Rīgas Valsts tehnikuma psiholoģe Zaiga Kriķe un pedagogs Rebeka Grīnfelde emocionāli un atraktīvi izklāstīja pedagoģiskos un psiholoģiskos aspektus dialoga veidošanā starp pedagogu un post Millenium paaudzi. Autores uzskata, ka paaudžu nomaiņa ir norma, ka jāpielāgo metodes, pedagogam jābūt ir kreatīvam un jāatklāj talantīgie, jāsaskata jēga un jāpalīdz ieraudzīt jēgu, jāpieņem citi un tad pedagogs būs pieņemts.
Ziņojumus sniedza Nodarbinātības valsts aģentūras speciāliste Edīte Bratka par aģentūras organizētajiem apmācības pasākumiem, SIA „AC Konsultācijas” projekta direktors Artūrs Caune par darba vidē balstītām mācībām un veiktajiem pētījumiem, kā arī Latvijas Darba devēju konfederācijas projekta vadītāja Jolanta Vjakse par darba vidē balstītu mācību un mācību prakšu īstenošanas iespējām.
Konferenci vadīja un sarunas aktivizēja ekonomikas doktors, profesors Jānis Ēriks Niedrītis.

 

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

Latvijas Reitingi