PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Nodokļu atlaides

Privātpersonām saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ziedojot budžeta iestādei vai Latvijas Republikā reģistrētai biedrībai, nodibinājumam, reliģiskai organizācijai vai to iestādei, kurai piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, ar kuru Latvija ir noslēgusi konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu, pirms ienākumu aplikšanas ar nodokli, no

Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas valsts tehnikums” Kr.Valdemāra iela 1c, Rīga, LV-1010
Reģ. Nr. LV90000281996
Valsts kase
Rīgas Norēķinu centrs
Kods: TRELLV22
Konta Nr. LV58TREL7150300000000